Glöm en nystart av kärn­kraf­ten

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Ör­jan

Det är svårt att få lön­sam­het i re­dan av­skriv­na kärn­krafts­re­ak­to­rer på grund av lågt el­pris. Ring­hals 2 stäng­des för gott i de­cem­ber 2019. Ring­hals 1 var av­sedd att stäng­as i slu­tet av det­ta år men är ta­gen ur drift se­dan 14 april och kom­mer kanske in­te återstar­tas ef­ter det år­li­ga re­vi­sions­stop­pet för re­pa­ra­tion och un­der­håll.

Vat­ten­fall ser i nu­lä­get ing­en möj­lig­het att dri­va Ring­hals 1 vi­da­re då el­pri­set är långt un­der lön­sam­hets­ni­vån. Väl­fyll­da vat­ten­ma­ga­sin och en myc­ket stor vind­krafts­pro­duk­tion på grund av den blå­si­ga och mil­da vin­tern är hu­vud­or­sa­ker­na. Lå­ga el­pri­ser kanske blir det nya nor­ma­la med bil­lig för­ny­bar el­pro­duk­tion. Kärn­kraft­s­e­len be­hövs in­te och är in­te för­ny­bar.

Med den enor­ma ut­bygg­nad av vind­kraft som sker med en för­dubb­ling in­om någ­ra få år är vind­kraf­ten på väg att ta över. Frå­gan är hur åter­stå­en­de re­ak­to­rer ska kun­na kö­ras vi­da­re när tro­li­gen in­te ens Ring­hals 1 går att dri­va året ut. Kärn­kraf­ten är dyr även ef­ter av­slu­tad drift. Vad kos­tar en än­nu in­te god­känd slut­för­va­ring i 100 000 år?

Vi be­hö­ver in­te byg­ga ny sub­ven­tio­ne­rad kärn­kraft för mil­jar­der för någ­ra tim­mar per år då det in­te blå­ser en kall vin­ter­dag. Det finns många sätt att lag­ra el, från sto­ra bat­te­ri­la­ger till smar­ta el­nät. Vat­ten­fall och For­tums mål är att dri­va Ring­hals 3 och 4, Fors­mark 1,2,3 och Os­kars­hamn 3 till 2040-2050. Frå­gan är hur länge de kan och vill kö­ra des­sa. Någ­ra riks­dags­par­ti­er dröm­mer om en nystart för kärn­kraf­ten. Det kan de glöm­ma då den kos­tar för myc­ket, ak­ter­seg­lad av vind­kraft och stor­ska­li­ga sol­cell­s­pro­jekt.

Vi be­hö­ver in­te byg­ga ny sub­ven­tio­ne­rad kärn­kraft för mil­jar­der för någ­ra tim­mar per år då det in­te blå­ser en kall vin­ter­dag

Bild: An­ni­ka Karl­bom

Ring­hals 2 stäng­des för gott 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.