Målspru­tan Cof­fey

Göteborgs-Posten - - Sport -

Nio av de tio bäs­ta po­ängno­te­ring­ar­na för bac­kar ge­nom ti­der­na står Bob­by Orr (fem) och Paul Cof­fey (fy­ra) för. Sä­song­en 1985/86 var Cof­fey en po­äng ifrån att tan­ge­ra Orrs re­kord.

Sam­ma sä­song lyc­ka­des den då 24-åri­ge bac­ken dock skri­va in sig i histo­rie­böc­ker­na och slå ett an­nat av Orrs re­kord – näm­li­gen mål­re­kor­det. Cof­fey mäk­ta­de med 48 mål, ett så gott som oslag­bart re­kord som ing­en ens när­mat sig. I mo­dern tid var Mi­ke Green, då i Washing­ton Ca­pi­tals, när­mast med si­na 31 mål sä­song­en 2008/2009.

Ar­kiv­bild: Ja­son Scott

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.