Bu­ti­ker hit­tar nya sam­ar­be­ten

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ce­ci­lia Oscars­son ce­ci­lia.oscars­son@gp.se

Eko­no­mi: När kun­der­na stan­nar hem­ma le­tar fö­re­tag och bu­ti­ker nya vägar att kla­ra kri­sen. Nu har nät­han­dels­bo­la­get CDON gett hand­la­re möj­lig­he­ter att säl­ja si­na pro­duk­ter via bo­la­gets nät­han­del.

Kun­der stan­nar hem­ma och hand­la­re och fö­re­ta­ga­re käm­par för sin över­lev­nad. Sam­ti­digt har fle­ra di­gi­ta­la lös­ning­ar upp­stått för att hjäl­pa verk­sam­he­ter­na ge­nom kri­sen. Bakom det se­nas­te i ra­den står nät­han­dels­fö­re­ta­get CDON, som ska lå­ta kri­san­de hand­la­re gra­tis säl­ja si­na pro­duk­ter via de­ras nät­han­del för att kla­ra det svå­ra lä­get.

Kun­der stan­nar hem­ma och fö­re­ta­ga­re i cen­tra­la Gö­te­borg har fått se si­na verk­sam­he­ter blö­da un­der co­ro­nakri­sen. Run­tom i stan har ini­ti­a­tiv för att räd­da lo­ka­la verk­sam­he­ter upp­stått. Hand­la­re på Sa­lu­hal­len och i Ave­ny­grup­pen har gjort ge­men­sam­ma mat­kas­sar för hem­le­ve­rans och Nords­tan har bör­jat kö­ra ut va­ror till kun­der­na med el­cy­kel­bud.

Nu kom­mer än­nu ett så­dant ini­ti­a­tiv i form av ett sam­ar­be­te mel­lan CDON och In­nersta­den Gö­te­borg, en or­ga­ni­sa­tion för fö­re­ta­ga­re i Gö­te­borgs stads­kär­na. Syf­tet är att hjäl­pa fö­re­ta­gen att stäl­la om di­gi­talt och lå­ta dem säl­ja sitt sor­ti­ment på CDON:s platt­form.

– Man kan sä­ga att vår di­gi­ta­la mark­nads­plats fun­ge­rar som ett shop­ping­cen­ter, fast på nä­tet. När den fy­sis­ka han­deln be­hö­ver stöd att för­flyt­ta sig on­li­ne till ett och sam­ma stäl­le ser vi att vi kan hjäl­pa till. Det sista jag vill är att fy­sis­ka bu­ti­ker ska be­hö­va gå un­der och att ar­bets­till­fäl­len ska gå för­lo­ra­de, sä­ger Kristoffer Vä­li­har­ju, vd för CDON.

Le­na Da­le­rup, vd för In­nersta­den Gö­te­borg, är po­si­tiv till ini­ti­a­ti­vet.

– Vi mär­ker att kun­der­na und­vi­ker in­ners­tan. Vå­ra be­söks­flö­den har sjun­kit kraf­tigt och det här är yt­ter­li­ga­re en möj­lig­het till för­sälj­ning för vå­ra med­lem­mar, sä­ger hon.

Hon me­nar att en för­del med kri­sen är att det upp­står mäng­der av kre­a­ti­va lös­ning­ar och in­no­va­tion.

– Folk är kre­a­ti­va och hit­tar på nya ini­ti­a­tiv och sam­ar­be­ten he­la ti­den. Vi hjäl­per själ­va till ge­nom att bland an­nat in­for­me­ra om de al­ter­na­tiv som finns, oli­ka verk­sam­he­ter som er­bju­der hem­le­ve­ran­ser och lik­nan­de. Det finns in­te ett svar på hur vi ska lö­sa det­ta, vi får ba­ra hjäl­pas åt så gott vi kan, sä­ger Le­na Da­le­rup.

Hon po­äng­te­rar att det är omöj­ligt att sä­ga hur många in­sat­ser som räc­ker för att räd­da den lo­ka­la han­deln.

– Vi vet in­te vad som är till­räck­ligt. För­u­tom så­da­na här ini­ti­a­tiv för vi för­stås en di­a­log med al­la vå­ra sam­ver­kans­part­ners såsom fas­tig­hets­ä­ga­re, po­li­ti­ken och and­ra stads­kär­nor. Vi mär­ker att vil­jan att hjäl­pa till och stöt­ta finns på al­la håll. Vi får lä­ra oss längs vägen hur vi ska lö­sa det­ta, sä­ger Le­na Da­le­rup.

CDON har re­dan in­lett ett lik­nan­de sam­ar­be­te med ci­ty­han­deln i Mal­mö. Där kom vis­sa av ak­tö­rer­na igång med den di­gi­ta­la han­deln ba­ra på ett par da­gar.

– Det var en bu­tik som in­te ha­de sålt nå­got di­gi­talt ti­di­ga­re, men som låg på A-lä­ge mitt i stan. Men när kun­d­un­der­la­get för­svann hjälp­te in­te det. De fanns up­pe på vår di­gi­ta­la mark­nads­plats re­dan ef­ter två da­gar, sä­ger Kristoffer Vä­li­har­ju.

Är ert mål att verk­sam­he­ter­na ska fort­sät­ta an­vän­da er platt­form när kri­sen är över?

– Det be­ror på om de be­hö­ver det. Vi vill att de ska säl­ja hos oss för sin

” Det sista jag vill är att fy­sis­ka bu­ti­ker ska be­hö­va gå un­der Kristoffer Vä­li­har­ju Vd för CDON

” Vi mär­ker att vil­jan att hjäl­pa till och stöt­ta finns på al­la håll. Le­na Da­le­rup Vd för In­nersta­den Gö­te­borg

skull. Om in­te vår ka­nal ge­ne­re­rar mer ef­ter­frå­gan ska de ju in­te va­ra där och det här är in­te bin­dan­de på nå­got sätt. Men vi hop­pas för­stås att det ska va­ra till hjälp. Un­der det förs­ta kvar­ta­let väx­te vår mark­nads­plats med över 100 pro­cent, så det är tyd­ligt att kun­der­na kom­mer via nä­tet, sä­ger Kristoffer Vä­li­har­ju, som tilläg­ger:

– Jag hop­pas att det­ta åt­minsto­ne kan få fö­re­ta­gar­na som har mind­re bu­ti­ker att för­stå att det finns en väg ut ur kri­sen.

Bild: San­na Te­de­borg

Bu­ti­ker och fö­re­ta­ga­re i in­ners­tan drab­bas hårt när fär­re folk rör sig i cen­tra­la Gö­te­borg. Nu le­tas nya sätt för att hål­la verk­sam­he­ten igång och nya sam­ar­be­ten ska­pas.

Ar­kiv­bild: Jesper Berg

Ar­kiv­bild: Ca­ri­na Gran

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.