Man ha­de bil full med va­pen – åta­las

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Pe­ter Lin­né pe­ter.lin­ne@gp.se

Man­nen er­tap­pa­des med åt­ta skjut­va­pen, en mache­te, ett knog­järn och mäng­der av am­mu­ni­tion i sin ägo. – Jag är ing­en vålds­per­son. Det är sista ut­vä­gen och det krävs jät­te­myc­ket för att jag ska age­ra, sä­ger den miss­tänk­te själv. Nu åta­las han för blan­dad brotts­lig­het.

35-åring­en stop­pa­des en för­mid­dag i feb­ru­a­ri i en väg­kors­ning i Land­vet­ter. Han satt då i en Mer­ce­des be­lagd med kör­för­bud, som dess­utom sak­na­de en av re­gi­stre­rings­skyl­tar­na.

Vid kon­troll miss­tänk­tes dro­gratt­fyl­la och po­lis­män­nen bör­ja­de sö­ka ige­nom bi­len.

Där låg bland an­nat två skjut­kla­ra re­volv­rar in­ne­hål­lan­de pa­tro­ner – en i ba­ga­geut­rym­met och den and­ra un­der fö­rar­sä­tet – en mache­te, en upp­sätt­ning knog­järn, en night vi­sion-ka­me­ra och en svart an­sikts­mas­ke­ring.

Po­li­sen lar­ma­de kol­le­gor i Hal­land som sam­ti­digt drog igång en hus­rann­sa­kan i man­nens bo­stad. Där på­träf­fa­des yt­ter­li­ga­re sex mo­di­fi­e­ra­de pi­sto­ler och ge­vär.

– Vap­nen i hem­met var in­te laddade och även i ett gans­ka då­ligt skick. Där­för stan­nar den de­len vid ett va­pen­brott av nor­mal­gra­den. De som fanns i for­do­net ru­bri­ce­ras som grovt va­pen­brott, för­kla­rar kam­mar­å­kla­ga­re Ste­fan Lind.

I en gar­de­rob hit­ta­de man en trö­ja med tex­ten ”Sup­port 81”, av allt att dö­ma till­hö­ran­de nå­gon med an­knyt­ning till Hells Ang­els Goth Town. 35-åring­en har, en­ligt upp­gift, en viss kopp­ling till mc-klub­ben.

In­går du själv i nå­got kri­mi­nellt gäng? und­rar för­hörs­le­da­ren.

– Nej.

Man­nen har ge­nom­gå­en­de häv­dat att all ut­rust­ning va­rit till för att han ”skul­le kun­na skyd­da sig och sin fa­milj”, ef­tersom okän­da in­di­vi­der cir­ku­le­rat bland trä­den på de­ras tomt.

Vi har fun­nit fle­ra skjut­va­pen i bi­len. Vad kan du sä­ga om det?

– In­te mer än att de har le­gat där, sva­rar 35-åring­en. Vem är det som ho­tar dig?

– Ing­en aning, det är där­för jag vil­le ve­ta vem som sprang om­kring och ha­de sig. Jag har haft folk som smu­git runt hos mig och där­för skaf­fat mig en mör­ker­ki­ka­re och en mask.

In­led­nings­vis fanns, på grund av kom­bi­na­tio­nen av vap­nen och masken i Mer­ce­de­sen, miss­tan­kar om att man­nen för­be­red­de ett rån. Den de­len av utred­ning­en är dock ned­lagd.

– Det är i al­la fall ing­et vi lyc­kats styr­ka el­ler be­vi­sa, kon­sta­te­rar åkla­ga­ren.

35-åring­en har ock­så ställt sig helt frå­gan­de till den te­o­rin:

– Det är helt ga­let ... nå­got rån har jag in­te pla­ne­rat. Jag är ing­en kri­mi­nell per­son, ing­en vålds­per­son. Det är fel an­ta­gan­de när det gäl­ler masken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.