Ar­gen­ti­na lät­tar på re­strik­tio­ner

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ar­gen­ti­na: Den ar­gen­tins­ka re­ge­ring­en har sagt att re­strik­tio­ner­na i lan­det kom­mer att gäl­la till och med den 24 maj, men från och med tis­da­gen tillåts någ­ra un­dan­tag i hu­vud­sta­den Bu­e­nos Aires för att få fart på eko­no­min igen.

Bland an­nat tillåts bloms­ter- och bok­hand­la­re samt par­fy­me­ri­er att öpp­na. Och re­stau­rang­er och kafé­er får ha öp­pet för av­hämt­ning. Dess­utom tillåts barn att gå ut, men ba­ra un­der vis­sa ti­der och max 500 me­ter från hem­met. Par­ker och lek­plat­ser är fort­satt stäng­da, lik­som al­la sko­lor och uni­ver­si­tet.

Ar­gen­ti­na har re­gi­stre­rat över 6 200 fall av co­vid-19, de all­ra fles­ta i hu­vud­stads­om­rå­det med om­kring 14 mil­jo­ner in­vå­na­re. To­talt har hit­tills om­kring 320 per­so­ner dött. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.