Så lyc­ka­des IFK med värv­ning­en

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­son@gp.se

Ja­kob Jo­hans­son är blå­vit igen. Här be­rät­tar IFK Gö­te­borgs sport­chef Ken­net An­ders­son om hur de lyc­ka­des över­ta­la mitt­fäl­ta­ren att kom­ma hem, om hjäl­pen med fi­nan­sie­ring­en – och om ögon­blic­ket då han för­stod att allt nog skul­le lö­sa sig. – Det är jäv­ligt myc­ket som ska stäm­ma för att en spe­la­re som Ja­kob ska kom­ma hem.

– Jag är jäk­ligt glad ba­ra! Ken­net An­ders­son ler. Man kan hö­ra det ba­ra ge­nom att lyss­na på hans röst.

– Det ska bli kul att ba­ra se ho­nom i blå­vi­ta klä­der på ge­nom­gång­en i mor­gon.

IFK Gö­te­borgs sport­chef pra­tar såklart om Ja­kob Jo­hans­son. Mitt­fäl­ta­ren är till­ba­ka i den klubb där han slog ige­nom. I den klubb där han bygg­des upp och tog fart ut i Eu­ro­pa.

Ef­ter år i gre­kis­ka AEK Aten och frans­ka Ren­nes har cir­keln nu slu­tits.

– Det är stort. Det är rik­tigt jäk­la stort. Så känns det. Vi är otro­ligt gla­da över att han är här, sä­ger Ken­net An­ders­son.

– Det är jäv­ligt myc­ket som ska stäm­ma för att en spe­la­re som Ja­kob ska kom­ma hem.

Så, hur lyc­ka­des ni över­ta­la ho­nom?

– Vi har haft kon­takt, pra­tat om det. Vi har be­rät­tat vil­ka vi är och vad vi gör – höll jag på att sä­ga. Men det är li­te nytt folk på Kam­rat­går­den. Det är mest det. Se­dan spe­lar det ing­en roll hur duk­ti­ga vi är, han mås­te själv vil­ja och va­ra su­gen på att kom­ma hem.

Och det är Ja­kob Jo­hans­son, allt­så. Hur länge har ni job­bat på det här?

– Gans­ka länge. Det är nå­got som stän­digt på­går, vi för­sö­ker hål­la kon­tak­ten. Det är ba­ra se vad som på­går up­pe på Kam­rat­går­den just nu ...

Ken­net An­ders­son syf­tar på att ut­lands­proffs som Mar­cus Berg, Mat­ti­as Bjär­smyr och Ben­ja­min Nygren är där och trä­nar.

– Det är all­tid ak­tivt. Så det sked­de in­te i för­ra vec­kan om man sä­ger så. Det har hål­lit på ett tag.

När kän­de du att det skul­le kun­na gå i lås, att det skul­le kun­na bli av?

– Det var ett gans­ka bra tag se­dan. Tre må­na­der se­dan. Jag minns ett sam­tal i PSA (Pri­o­ri­tet Ser­ne­ke Are­na). Jag gick runt och kol­la­de på en trä­ning och kän­de: ”Vi kanske kan hit­ta en väg här”.

Har det va­rit lätt el­ler krång­ligt att ro allt i land?

– Ja­kob är de­fi­ni­tivt ing­en krång­lig män­ni­ska. Se­dan mås­te man, som jag sa, vil­ja kom­ma hem. Om man vill tryc­ka ut så myc­ket som möj­ligt eko­no­miskt blir det svårt. Man mås­te va­ra öp­pen får vår si­tu­a­tion, hur vi lig­ger till och verk­li­gen vil­ja. Det är den en­da chan­sen vi kan lö­sa det på.

Vad gäl­ler den eko­no­mis­ka bi­ten så får IFK Gö­te­borg hjälp av IFK GBG Trans­fer­in­tres­sen­ter AB. Ett bo­lag skapt just för att bi­dra vid spe­lar­värv­ning­ar. Och som all­de­les ny­li­gen put­ta­de in mil­jo­ner i den blå­vi­ta verk­sam­he­ten.

– I de här ti­der­na ha­de det ald­rig gått ut­an dem. Det är ett stort teamwork i det här – vil­ket vi gil­lar! Det är ex­tra svårt nu när vi vän­der på var­je kro­na, kol­lar på var­je ut­gift. Det är ba­ra med den här lös­ning­en som det går. Det är grymt häf­tigt att vi har dem med oss, sä­ger Ken­net An­ders­son.

Hur myc­ket av kost­na­den täc­ker de? Lön och sign-on?

– De tar så att vi in­te åker på någ­ra kost­na­der i år.

Kon­trak­tet med Ja­kob Jo­hans­son sträc­ker sig till och med 2022. 29-åring­en blir i ut­gångs­lä­get spel­klar när trans­fer­fönst­ret öpp­nar den 15 ju­li.

Re­dan nu kom­mer han dock fin­nas med up­pe på Kam­rat­går­den.

– Ja, han kom­mer va­ra på plats. Hänga med oss nu, sä­ger Ken­net An­ders­son.

Hur är hans fy­sis­ka sta­tus?

Mitt­fäl­ta­ren är ju på väg till­ba­ka från en kors­bands­ska­da.

– Nu har det va­rit myc­ket ka­ran­tän fram och till­ba­ka. Den när­mas­te

ti­den får vi­sa var han står, vil­ken hans fy­sis­ka sta­tus är. Det kan jag in­te sia om nu. Men han är in­te spel­klar i dag rent fy­siskt – el­ler kon­trakts­mäs­sigt.

Ken­net An­ders­son av­slu­tar:

– Nu får vi ta det för vad det är just nu. Det är bra att han kan va­ra här, kö­ra sin re­hab, in­gå i grup­pen, sit­ta med på ge­nom­gång­ar och al­la de bi­tar­na.

Ar­kiv­bild: Christof­fer Borg Mat­tis­son

”Vi är otro­ligt gla­da”, sä­ger IFK gö­te­borgs sport­chef Ken­net an­ders­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.