7. Litt­le Big ”Uno”

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Ryss­land

Om Li­tau­en och Is­land ba­lan­se­rar på den iro­nis­ka få­nig­hets­lin­jen, dund­rar Ryss­land i stäl­let över grän­sen som ett spa­nings­plan på öv­ning i Ös­ter­sjön. Litt­le Big rå­kar näm­li­gen in­te va­ra li­te to­ki­ga, de är en full­fjäd­rad sa­tir­grupp från Sankt Pe­ters­burg som till var­dags dri­ver med rys­ka ste­re­o­ty­per. Lå­ten ”Uno” fun­ge­rar på sam­ma sätt även om hu­morn nu rik­tas mot Eu­ro­vi­sion.

Det känns li­te som att den rys­ka grup­pen har för­sökt pres­sa sam­man ”Bar­bie girl”-Aqua och den syd­af­ri­kans­ka du­on Die An­two­ord och fått ut en färg­glad, märk­lig och li­te obe­hag­lig sör­ja. Det finns för­stås nå­got fängs­lan­de i den tro­ligt­vis med­ve­tet tja­ti­ga och ge­ne­ris­ka re­fräng­en. San­no­likt har Litt­le Big ock­så snu­vats på möj­lig­he­ten till näs­ta vi­ra­la dan­st­rend med si­na knä­böl­jan­de mo­ves.

Med det sagt är det svårt att in­te kän­na att det är li­te trå­kigt med proffs-to­kar. En så vik­tig aspekt av Eu­ro­vi­sion är ju an­nars det kna­si­ga som ba­ra upp­står när sma­kni­vå­er kor­sas. Fil­mäls­ka­ren kan kanske jäm­fö­ra det uni­ka van­sin­net som är ”The Room” med en plastig pro­dukt som ”Shark­na­do”.

Spel­bo­la­gen tip­par: 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.