2. Dio­da­to ”Fai ru­mo­re”

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Ita­li­en

Se­dan Ita­li­en åter­vän­de till täv­ling­en 2011 har de va­rit en av Eu­ro­vi­sions stor­spe­la­re. Kanske är det in­te så märk­ligt ef­tersom fle­ra av bi­dra­gen har valts ge­nom den sto­ra San Re­mo-fes­ti­va­len. Ita­li­ens klas­sis­ka täv­ling som var in­spi­ra­tio­nen till Eu­ro­vi­sion och som i år fi­ra­de sjut­tio år.

Ju­bi­le­umsvin­na­ren he­ter Dio­da­to och han tog hem det med kär­leks­däng­an ”Fai ru­mo­re”. En låt som är så ita­li­ensk att man får ett ona­tur­ligt sug på ca­pre­se så fort förs­ta to­nen spe­las. Men det är ock­så det bäs­ta från Ita­li­en – kraft­fullt, vac­kert och ge­nu­int. Det är svårt att sjunga om kär­lek. Det är blot­tan­de och kan lätt kän­nas bå­de få­nigt och kly­schigt. Men Dio­da­to vack­lar in­te en se­kund och det ska­dar in­te att hans röst är på en helt an­nan ni­vå, in­te minst li­ve.

Det en­da som egent­li­gen sän­ker ”Fai ru­mo­re” är att start­fäl­tet form­li­gen kryl­lar av svintrå­ki­ga kil­lar med bal­la­der. Man får helt en­kelt hop­pas att svens­ka fol­ket in­te straf­far Dio­da­to för Spa­ni­ens, Frank­ri­kes och Est­lands syn­der.

Spel­bo­la­gen tip­par: 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.