Be­slut: Inga stu­dent­flak ska tillå­tas

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Filip Pers­son filip.pers­son@gp.se

På be­gä­ran från Folk­hälso­myn­dig­he­ten för­bju­der Trans­port­sty­rel­sen stu­dent­flak vid skolav­slut­ning­ar i år. För­bu­det bör­jar gäl­la un­der fre­da­gen, den 15 maj.

Ef­ter att Folk­hälso­myn­dig­he­ten in­kom­mit med en be­gä­ran till Trans­port­sty­rel­sen, för­bjuds årets stu­den­ter från att åka stu­dent­flak. Det skri­ver myn­dig­he­ten i ett press­med­de­lan­de. Så som det är for­mu­le­rat i fö­re­skrif­ten hand­lar det om att det nu in­te är tillå­tet att ”fär­das på last­bils­flak el­ler släp­vagn som dras av last­bil, trak­tor el­ler mo­tor­red­skap i sam­band med skolav­slut­ning, kar­ne­vals­tåg el­ler mot­sva­ran­de”. För­bu­det gäl­ler året ut. Se­dan ti­di­ga­re har kom­mu­ner­na i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen pla­ne­rat för an­norlun­da stu­dent­fi­ran­den, där oli­ka möj­lig­he­ter att ex­em­pel­vis kun­na ge­nom­fö­ra ut­spring dis­ku­te­rats.

I re­kom­men­da­tio­ner från Folk­hälso­myn­dig­he­ten har det öpp­nats för oli­ka lös­ning­ar, me­dan gym­na­sie­sko­lor­na be­dri­vit stör­re de­len av vå­rens un­der­vis­ning på di­stans. Sam­ti­digt har myn­dig­he­ten av­rått från ”stör­re ge­men­sam­ma ce­re­mo­ni­er, sam­ling­ar el­ler pa­ra­der för samt­li­ga av­gång­se­le­ver el­ler he­la sko­lan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.