Einárs nya spår har li­te för många låg­vat­ten­mär­ken

Göteborgs-Posten - - Kultur | Kritik - Filip Mi­tro­vic filip.mi­tro­vic@gp.se

Hip hop

Einár

Wel­come to Swe­den (So­ny)

”Wel­come to Swe­den” bor­de va­rit ett steg fram­åt i kar­riä­ren för Einár, som vid årets Gram­mis­ga­la kam­ma­de hem bå­de ”Årets ny­kom­ling” och ”Årets hiphop”. Istäl­let sit­ter 17-åring­en fr ån Stock­holm tryggt kvar på en hop­fäll­bar stol som hans fans fort­sät­ter se som en gyl­le­ne tron.

Sam­man­fatt­nings­vis så är pro­jek­tet un­der för­vän­tan för svensk hip­hops sto­ra stjärn­skott. Ett al­bum som in­te har fler än sju spår kom­mer med li­te för många låg­vat­ten­mär­ken, och öpp­nings­spå­ret ”Va Hän­dish” är ett skol­bok­sex­em­pel på hur man ska­par trött och av­sla­gen hiphop.

Vill man fort­sät­ta på en över­satu­re­rad våg av lå­tar som hand­lar om att slå sig för brös­tet och äg­na ver­ser­na åt vil­ka va­pen, dro­ger och bi­lar man äger, så föl­jer även kra­vet att gö­ra det med en viss fi­ness, ori­gi­na­li­tet el­ler hu­mor.

Istäl­let le­ve­re­rar Einár en av de mest fan­ta­si­lö­sa re­fräng­er­na på lång sikt. Han har kom­mit väl­digt långt se­dan sin de­but för snart två år se­dan, så där­för känns det kons­tigt att ett spår som ”Va Hän­dish” lå­ter som nå­got han kun­de ha gjort för fem år se­dan.

Trots ge­di­gen pro­duk­tion från bland an­nat Stray­nané, Stock­holms­pro­du­cen­ten bakom hit­lå­tar som Dree Lows ”Dag Ham­marskjöld” och Z.E:s ”Po­si­tiv”, så läm­nar Einárs tred­je al­bum­släpp myc­ket att öns­ka.

Det finns någ­ra för­sik­ti­ga för­sök att dra ut sväng­ar­na och ut­veck­la soun­det. På ”Ghet­to Ma­ma­ci­ta”, som även gäs­tas av Dree Low, träf­far Einár väl­digt rätt. Han har in­te li­ka bråt­tom med tex­tryt­men och hans le­ve­rans mat­char in­tel­li­gent me­lo­din.

Sam­ma vi­sa gäl­ler på al­bu­mets förs­ta sing­el ”Frank Lucas” som är be­kräf­tel­se på hans ta­lang och po­ten­ti­al. Hans pro­blem för­blir det­sam­ma som hos många and­ra unga ar­tis­ter – kon­ti­nu­i­tet.

Einár har snabbt sla­git sig in bland hiphop-eli­ten i Sve­ri­ge, men för att kun­na be­fäs­ta sin po­si­tion 2018 ex­plo­de­ra­de einár på den svens­ka hiphop-sce­nen. Se­dan dess har han eta­ble­rat sig som ett av de le­dan­de nam­nen in­om gen­ren, men på nya al­bu­met ”Wel­come to Swe­den” fal­ler han kort.

be­hö­ver han fort­sät­ta dra ut sväng­ar­na och ut­veck­las för att för­bli in­tres­sant.

Det är vad man för­vän­tar sig av

den nya ge­ne­ra­tio­nen. In­te att de fast­nar i en kom­fort­zon två år ef­ter sin de­but.

” För att kun­na be­fäs­ta sin po­si­tion be­hö­ver han fort­sät­ta dra ut sväng­ar­na och ut­veck­las för att för­bli in­tres­sant. Det är vad man för­vän­tar sig av den nya ge­ne­ra­tio­nen. In­te att de fast­nar i en kom­fort­zon två år ef­ter sin de­but.

Bild: Art by Es­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.