”Lil­la hjär­tats” mam­ma åta­las

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott:

Ef­ter fle­ra år i fa­mil­je­hem åter­fick för­äld­rar­na vård­na­den om sin treå­ri­ga dot­ter. Tio må­na­der se­na­re hit­ta­des hon död i pa­rets bo­stad i Norr­kö­ping. Nu åta­las mam­man miss­tänkt för mord på sin dot­ter. Kvin­nan åta­las för att till­sam­mans och i sam­för­stånd med flic­kans pap­pa ha mör­dat flic­kan. De bå­da häk­ta­des kort ef­ter att flic­kan hit­ta­des död i lä­gen­he­ten i slu­tet av ja­nu­a­ri i år, men pap­pan dog i häk­tet i feb­ru­a­ri och miss­tan­kar­na mot ho­nom skrevs där­med av.

En­ligt åkla­ga­re An­na Lan­der har pa­ret dö­dat flic­kan ge­nom trub­bigt våld, hon ha­de bland an­nat ska­dor på hu­vud och rygg, och ge­nom att ge hen­ne oli­ka ty­per av pre­pa­rat.

– De har för­satt hen­ne i ett till­stånd av van­makt, ge­nom att ge hen­ne fy­ra oli­ka nar­ko­tika­klas­sa­de pre­pa­rat.

En­ligt rätts­lä­ka­ren har vål­det till­sam­mans med pre­pa­ra­ten som flic­kan fått i sig lett till hen­nes död. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.