”För oss är det li­ka na­tur­ligt att in­te slänga skräp i na­tu­ren som att ploc­ka upp det som re­dan är där.”

Göteborgs-Posten - - Två Dagar -

To­mas lyc­kas fis­ka upp den tra­si­ga plast­bac­ken från bott­nen. Det står Shet­land på den.

– Vi hit­tar myc­ket skräp från fis­ke­nä­ring­en, som tra­si­ga nät, tam­par och plast­bac­kar.

– En del slängs kanske i med­ve­tet men vi be­dö­mer att näs­tan all plast som finns i ha­vet ham­nar där oav­sikt­ligt el­ler som ett re­sul­tat av ren dum­het, sä­ger Emil.

Kon­se­kven­ser­na av ett oav­sikt­ligt ut­släpp har just bör­jat fly­ta iland på väst­kus­ten. I feb­ru­a­ri läck­te 13 ton plast­pel­lets från ett far­tyg ut­an­för Dan­marks syd­kust. En tid där­ef­ter fann man sto­ra mäng­der plast­pel­lets i Oslofjor­den och många dö­da ejd­rar hit­ta­des på Hva­lerö­ar­na.

– Det är väl ing­en lång­sökt tan­ke att fåg­lar­na åt pel­let­sen i tron att det var mat, sä­ger To­mas.

Nu har ut­släp­pet nått hit och läns­sty­rel­sen upp­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.