Kan in­te rus­ta upp al­la vägar

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Re­plik 12/5 Elän­dig väg i Hi­singspar­ken

Det finns en be­grän­sad bud­get för un­der­håll av vägar i vå­ra na­tur­om­rå­den. Var­je år så görs en pri­o­ri­te­ring av vil­ka vägar i sta­dens na­tur­om­rå­den som är i störst be­hov av un­der­håll, ty­värr räc­ker re­sur­ser­na ba­ra till en li­ten del av al­la väg­sträc­kor som vi skul­le vil­ja rus­ta upp. Vi kom­mer att tit­ta på den ak­tu­el­la sträc­kan och se när det är möj­lig­het att pri­o­ri­te­ra den.

Göran Frans­son na­tur­för­val­ta­re, Park- och na­tur­för­valt­ning­en, Gö­te­borgs Stad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.