Svens­ka elit­spe­la­re: Match­fix­ning ett pro­blem

Jät­te­all­var­ligt. Det är re­ak­tio­nen från Hå­kan Sjöstrand, Svens­ka fot­boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, ef­ter att en en­kät av SVT Sport vi­sar att minst 73 elit­spe­la­re kän­ner till hit­tills orap­por­te­ra­de fix­a­de mat­cher.

Göteborgs-Posten - - Sport -

17 spe­la­re av de sva­ran­de upp­ger att de själ­va nå­gon gång har bli­vit kon­tak­ta­de av nå­gon som vill fixa en match. 82 spe­la­re sä­ger att de nå­gon gång del­ta­git i en match som de miss­tän­ker har va­rit fix­ad.

En­kä­ten, som skic­ka­des ut till samt­li­ga 1 533 spe­la­re i all­svens­kan, su­pe­ret­tan och et­tan, be­sva­ra­des av 619 spe­la­re. Av de drygt 600 an­såg 240 att match­fix­ning var ett pro­blem i Sve­ri­ge. En­bart 77 sva­ra­de nej på frå­gan om de an­såg att match­fix­ning är ett pro­blem.

– Oro­väc­kan­de, det är jät­te­all­var­ligt, sä­ger Svens­ka fot­boll­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hå­kan Sjöstrand till SVT Sport när han får ta del av en­kä­ten.

73 spe­la­re sä­ger att de kän­ner till mat­cher som bli­vit fix­a­de som in­te rap­por­te­rats hit­tills om i me­di­er.

En­ligt SVT Sport ut­red­de Svens­ka fot­boll­för­bun­det 47 mat­cher i fjol.

– Vi får läg­ga ett par mil­jo­ner om året i re­sur­ser på att för­sö­ka mot­ver­ka det här. Vi har 2,5–3 tjäns­ter som job­bar med ut­red­nings­ar­be­te av oli­ka slag. Det är kon­tak­ter med po­li­ser, åkla­ga­re och myn­dig­he­ter. Vi job­bar ock­så ihop in­om Eu­ro­pa med hjälp av Ue­fa, där man be­va­kar och iden­ti­fi­e­rar oli­ka odds­rö­rel­ser som sker på mark­na­den, sä­ger Sjöstrand till SVT Sport och läg­ger till att han vill se sträng­a­re spel­lag­stift­ning:

– Fram­för allt så be­hö­ver vi en spel­lag­stift­ning och fö­re­skrif­ter som sä­ker­stäl­ler det vi har bli­vit lo­va­de. För i dag är det ju hur li­be­ralt som helst, allt är ju tillå­tet att spe­la på och det tyc­ker vi är bå­de oan­sva­rigt, oac­cep­ta­belt och di­rekt fel­ak­tigt att man tillå­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.