Di­gi­tal pre­miär för ”Così van tut­te”

Sam­ma dag som gen­re­pet skul­le äga rum kom be­ske­det att pre­miä­ren för Gö­te­borgso­pe­rans ”Così van tut­te” ställ­des in. I dag får Mo­zarts för­väx­lings­ko­me­di i stäl­let di­gi­tal pre­miär, dels på Ope­rans di­gi­ta­la platt­form, dels på gp.se.

Göteborgs-Posten - - Kultur - Carl Pe­ters­son Mo­berg carl.mo­berg@gp.se

Ton­sät­ta­ren Wol­f­gang Ama­deus Mo­zart lev­de ett kort men pro­duk­tivt liv och läm­na­de ef­ter sig ett stort an­tal verk. Mot slu­tet av li­vet, un­der en in­ten­siv pe­ri­od av fy­ra år, fär­dig­ställ­de han tre ope­ror till­sam­mans med li­bret­tis­ten Lo­ren­zo da Pon­te – ”Fi­garos bröl­lop”, ”Don Gio­van­ni” och ”Così fan tut­te”.

Det var i Wi­en un­der det se­na 1700-ta­let som de bå­da ska­pa­de vad som dry­ga två hund­ra år se­na­re fort­sät­ter att va­ra tre av värl­dens mest spe­la­de ope­ror. Från Mo­zart själv trum­far ba­ra hans all­ra sista – ”Troll­flöj­ten”.

På Gö­te­borgso­pe­ran tycks man ha in­tres­se­rat sig sär­skilt för sam­ar­be­tet mel­lan Pon­te och Mo­zart. Så sent som hös­ten 2019 gick det att se en nypre­miär av ”Fi­garos bröl­lop” och i maj näs­ta år sät­ter man upp ”Don Gio­van­ni”. Tan­ken var att kun­na vi­sa ”Così fan tut­te” på Ope­rans Sköv­descen un­der vå­ren.

Men det sat­te co­ro­na­pan­de­min stopp för.

– Vi skul­le

ha åkt runt i he­la re­gi­o­nen och än­da ner till Skå­ne och sen av­slu­tat på Gö­te­borgso­pe­ran, sä­ger Mat­ti­as Er­me­dahl.

Re­gis­sö­ren har själv haft en cen­tral roll i Ope­rans Pon­te/Mo­zart-pro­duk­tio­ner. I ”Fi­garos bröl­lop” spe­la­de han gre­ve Al­ma­vi­va. I ”Don Gio­van­ni” bär han ti­tel­rol­len och i ”Così fan tut­te” sit­ter han allt­så i re­gi­sto­len.

– Det som är spe­ci­ellt med al­la tre är att de ock­så är bra pjä­ser. De är väl­digt go­da re­pre­sen­tan­ter för upp­lys­nings­ti­den och för ro­man­ti­ken som vid den ti­den knac­kar på dör­ren.

– Sen är de mänsk­li­ga por­trät­ten fint ut­mejs­la­de. ”Fi­garos bröl­lop” är kanske all­ra bäst, men även ”Don Gio­van­ni” och ”Così fan tut­te” är väl­digt mänsk­li­ga. Det spe­lar ing­en roll att de är gjor­da i slu­tet av 1700-ta­let. Man kan än­då kän­na igen sig i kär­le­ken och svart­sju­kan, sä­ger Er­me­dahl.

I sin ver­sion

av ”Così fan tut­te” har han valt att in­te för­läg­ga histo­ri­en i en an­nan tid el­ler plats, även om en och an­nan ana­kro­nism kan fö­re­kom­ma. Han har ock­så för­sökt att in­te skyg­ga un­dan för var­ken det all­var­li­ga el­ler ko­mis­ka i för­väx­lings­ko­me­din.

I ”Così fan tut­te” står fy­ra ung­do­mar i cent­rum. Två syst­rar och de­ras pojk­vän­ner, vil­ka slår vad med en be­kant om flick­vän­ner­nas tro­het.

Upp­sätt­ning­en var för­stås tänkt att vi­sas på scen, men Mat­ti­as Er­me­dahl tyc­ker att den fun­ge­rar väl fil­mad. In­te minst då tit­ta­ren kom­mer när­ma­re.

– Of­ta görs den på sto­ra sce­ner, vil­ket in­te all­tid är så lätt. Det är väl­digt tyd­ligt ett kam­mar­spel som ut­spe­lar sig i små sam­man­hang och ut­rym­men. Vi gör den på en fy­siskt li­ten yta med vår or­kes­ter på scen.

Mat­ti­as Er­me­dahl är

glad över att de än­då kun­de fil­ma pro­duk­tio­nen. Be­ske­det om den in­ställ­da pre­miä­ren kom sam­ma dag som gen­re­pet skul­le äga rum och skå­len som var tänkt till pre­miä­ren för­vand­la­des i ett slag till en gravöl.

– Det kän­des oer­hört sno­pet att job­ba i nio vec­kor för nå­got som gick upp i rök. Ur ett grupp­te­ra­peu­tiskt syf­te var nog det­ta vik­tigt. Sen är al­la in­blan­da­de över­ens om att det blev väl­digt bra ut­i­från för­ut­sätt­ning­ar­na.

”Così fan tut­te”

får di­gi­tal pre­miär un­der sön­da­gen och vi­sas på bå­de Ope­rans egen platt­form och på gp. se. Fö­re­ställ­ning­en går att se från 17 maj till och med 6 ju­ni.

– Jag be­trak­tar det här som en gå­va till vår publik. Na­tur­ligt­vis främst till de som köpt bil­jett, men även al­la and­ra som in­te kan kom­ma och som har ett sug ef­ter kul­turun­der­håll­ning, sä­ger Mat­ti­as Er­me­dahl.

Bild: Ti­lo Sten­gel

Bild: Ti­lo Sten­gel

Han­nes Öberg (Gug­li­el­mo), Ann-Kristin Jo­nes (Do­ra­bel­la), Ma­til­da Ster­by (Fi­or­di­li­gi) och Per Lind­ström (Fer­ran­do) är fy­ra av de sång­a­re som är med i Gö­te­borgso­pe­rans upp­sätt­ning av Così fan tut­te. Du kan se fö­re­ställ­ning­en på gp.se med start i dag kloc­kan 11.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.