Jon Fos­se ger säll­synt in­ter­vju

Göteborgs-Posten - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist/TT

Han nämns of­ta som möj­lig kan­di­dat till No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur. Vem är han, den nors­ke för­fat­ta­ren Jon Fos­se, som helst hål­ler sig un­dan me­di­er?

Do­ku­men­tä­ren ”Jon Fos­se – Det som in­te kan sä­gas” por­trät­te­rar en av Nor­ges störs­ta för­fat­ta­re, och värl­dens nu le­van­de mest spe­la­de dra­ma­ti­ker. In­för 60års­da­gen 2019 gick han med på att mö­ta Hans Olav Bren­ner för en in­ter­vju.

Jon Fos­se, född 1959, har skri­vit bland an­nat ro­ma­ner, dikt­sam­ling­ar och barn­böc­ker. Men det är för si­na pjä­ser som han har fått störst in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het. Än­då har han ald­rig känt sig som en dra­ma­ti­ker, be­rät­ta­de han i”Ba­bels bib­li­o­tek” i hös­tas.

– När man har ska­lat av allt har jag känt mig som po­et, en sorts ly­ri­ker. Och det är jag, i allt jag skri­vit. Mi­na te­a­ter­pjä­ser är ett slags dik­ter för sce­nen, sä­ger han.

Fo­to: Hå­kon Mosvold Lar­sen/TT

Möt de■ ■ors­ke för­fat­ta­re■ Jo■ Fos­se i e■ dok◆me■tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.