Tå­lig me­di­ci­nal­växt som pas­sar till myc­ket

Göteborgs-Posten - - Bostad - Ka­rin Cedro­ni­us

De är fris­ka, syr­li­ga och tå­li­ga som få and­ra väx­ter i grön­saks­lan­det. Men viss­te du att ra­bar­ber är en gam­mal me­di­ci­nal­växt från Ki­na, som förr an­vän­des för att bo­ta ma­gå­kom­mor?

Som små ro­sarö­da ju­ve­ler stic­ker de upp si­na knop­par i bör­jan av vå­ren med ett löf­te om en som­mar fylld av god­sa­ker. För det här är en frukt med många sträng­ar på sin ly­ra. Dess ro­sa stjäl­kar gör sig li­ka bra i sö­ta bak­verk som he­ta chut­ney­rör­or el­ler fris­ka drin­kar. Fan­tas­ten Ing­ar Nils­son, som har skri­vit boken ”Ra­bar­ber”, är en av dem som sjung­er dess lov.

– Jag fick upp ögo­nen för den när jag bod­de i Skott­land un­der någ­ra år kring mil­len­ni­e­skif­tet och var på en ra­bar­ber­fes­ti­val i Wa­ke­fi­eld. Från att in­te ha haft nå­gon sär­skild re­la­tion till ra­bar­bern blev jag väl­digt för­tjust, ef­tersom den är så mångsidig, tå­lig och fram­för allt jät­te­god.

Ra­bar­bern är in­te ba­ra god, den har även en spän­nan­de histo­ria. Den så kal­la­de me­di­ci­nal­ra­bar­bern kom­mer ur­sprung­li­gen från Ki­na. Där har den od­lats för si­na me­di­cins­ka egen­ska­per i tu­sen­tals år. Ro­ten an­vänds som me­di­cin mot di­ver­se ma­gå­kom­mor – bå­de för att bo­ta di­ar­ré och som lax­e­ran­de me­del.

– I Sve­ri­ge fanns ra­bar­ber­rot på apo­te­ken än­da fram till 1960-ta­let. Den har va­rit li­te av ett uni­ver­sal­me­del i me­di­ci­nen, ef­tersom den bå­de kan dri­va på och få stopp på flö­den be­ro­en­de på vil­ken mängd man tar, sä­ger Ing­ar Nils­son.

När det kom­mer till matra­bar­ber finns det över 100 oli­ka sor­ter. En av de van­li­gas­te i Sve­ri­ge är Victo­ria, men får Ing­ar väl­ja blir det and­ra va­ri­an­ter.

– Jag tyc­ker att Victo­ria har en stic­kig smak och är in­te så för­tjust i det grö­na frukt­köt­tet. Då väl­jer jag hell­re Spangs­b­jerg, Ro­sen­ha­gen och Elms­feu­er. De har al­la ett vac­kert rött frukt­kött som pas­sar fint i sylt och mar­me­lad.

Men även de ny­a­re, svens­ka sor­ter­na Be­rit och Bar­bro, som bå­da har för­äd­lats fram på SLU:s an­lägg­ning i Bals­gård ut­an­för Kristi­an­stad un­der ett par de­cen­ni­er, är rik­tigt fi­na ra­bar­ber för så­väl ny­bör­ja­re som va­na od­la­re.

– De har ta­gits fram för bå­de sin smak och sitt ut­se­en­de och är dess­utom li­ka lät­ta att skö­ta som de fles­ta and­ra ra­bar­ber.

Trots att det in­te är en krä­van­de växt och den många gång­er le­ver ett för­synt liv i träd­gårds­lan­det, finns det någ­ra sa­ker att tän­ka på för att få den att tri­vas och ge god skörd. Det förs­ta är att ge plan­tan gott om plats. För när ro­ten mår bra och får utrym­me att växa mår he­la plan­tan bra.

– Plan­te­ra den med minst en halv­me­ter till när­mas­te växt och ploc­ka bort ogräs. Ge ra­bar­bern göd­ning och vatt­na den om det blir torrt. Tänk ock­så på att sät­ta din plan­ta i ett drä­ne­rat lä­ge, för den vill in­te ha vat­ten runt ro­ten, sä­ger Ing­ar Nils­son och tilläg­ger att det hell­re ska va­ra so­ligt än skug­gigt om den ska tri­vas.

Det är in­te ovan­ligt att ra­bar­ber­plan­tan bör­jar blom­ma. Det är in­te bra för skör­den, ef­tersom blom­mor­na tar kraft från plan­tan. Så ploc­ka av och sätt blom­mor­na i en vas in­om­hus i stäl­let.

Du kan skör­da ra­bar­bern från ti­dig för­som­mar än­da in på hös­ten, om den fort­fa­ran­de väx­er. Gör ett skör­de­av­brott mitt i som­ma­ren. Till­för li­te ext­ra göd­ning och vat­ten så att plan­tan kan sam­la kraft och ge nya, fi­na stjäl­kar för skörd i slu­tet av sä­song­en.

– Tänk på att skör­da max en fjär­de­del åt gång­en. Det mår plan­tan bäst av.

När du ploc­kar bladskaf­ten är det vik­tigt att få med he­la stjälk­fäs­tet. Om stjäl­ken bryts kan den bör­ja rutt­na och ska­da ro­ten. Li­kaså är det vik­tigt att in­te ploc­ka plan­tan helt ren in­för vin­tern.

– Be­håll stjäl­kar­na som är kvar se­dan du har slu­tat skör­da och låt dem viss­na ned. Det ger ro­ten kraft när den går i vin­ter­vi­la.

Tyc­ker du att det är svårt att hin­na ta till­va­ra all ra­bar­ber i lan­det? Ing­en fa­ra, det är ba­ra att skör­da, sköl­ja, skä­ra i ett par cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar och fry­sa in.

– Du be­hö­ver in­te ens för­väl­la den in­nan. Stop­pa den ba­ra i plast­på­sar och lägg i fry­sen.

Frus­na ra­bar­ber hål­ler minst ett år i fry­sen. Ta fram ef­ter hand och an­vänd i mat­lag­ning­en.

För­u­tom de klas­sis­ka pa­jer­na, mar­me­la­der­na och krä­mer­na finns det mas­sor av spän­nan­de om­rå­den in­om mat­lag­ning där ra­bar­ber pas­sar per­fekt. Vad sägs om chut­ney, gla­ze på grill­köt­tet el­ler var­för in­te ra­bar­ber­fylld lax? Det finns till och med de som till­ver­kar bå­de vin och öl på just ra­bar­ber.

Till fet och starkt kryd­dad mat pas­sar grön­sa­ken ut­märkt.

– Syr­lig­he­ten bry­ter av fint mot det fe­ta och kryd­di­ga. Och på dryc­kes­fron­ten har det kom­mit en hel mas­sa spän­nan­de gre­jer som vin, öl och li­kör men ock­så saft och nek­tar. Det finns helt en­kelt hur myc­ket gott som helst att gö­ra av ra­bar­ber, sä­ger Ing­ar Nils­son.

Bild: Fred­rik Sand­berg

Ra­bar­ber kan skör­das från ti­dig för­som­mar än­da in på hös­ten. Ing­ar nils­son fö­re­slår ett av­brott mitt i som­ma­ren.

Bild: Mo­ni­ca Ljung­berg

Ing­ar nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.