Bo Rot­h­s­te­in: Co­ro­nakri­sen är ett sam­man­brott för den svens­ka mo­del­len

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik - Bo Rot­h­s­te­in

Ef­ter co­ro­na­pan­de­min kom­mer det knap­past gå att fort­satt fram­hä­va bil­den av Sve­ri­ge som ord­ning­ens, trygg­he­tens och hu­ma­ni­te­tens hem­vist på jor­den, me­nar Bo Rot­h­s­te­in, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Idag den 13 maj när det­ta skrivs, är Sve­ri­ge det land i Eu­ro­pa där flest män­ni­skor i för­hål­lan­de till folk­mäng­den har rap­por­te­rats som av­lid­na till följd av co­ro­na­vi­ru­set. Sta­tisti­ken är för­vis­so in­te per­fekt, men det ser ut som att me­dan de fles­ta and­ra län­der i Eu­ro­pa se­dan ett par vec­kor har ett kraf­tigt sjun­kan­de an­tal av­lid­na per dag så lig­ger Sve­ri­ge sta­bilt högt.

Ti­di­ga­re hårt drab­ba­de län­der som Bel­gi­en, Spa­ni­en och Ita­li­en lig­ger i nu­lä­get bätt­re till än Sve­ri­ge, för att in­te ta­la om Tyskland och vå­ra nor­dis­ka grann­län­der. Sve­ri­ge, den­na trygg­he­tens, hu­ma­ni­te­tens, prag­ma­tis­mens, är­lig­he­tens, väl­fär­dens, tilli­tens, ord­ning­ens och den ra­tio­nel­la po­li­ti­kens hem­ort på jor­den är nu vad gäl­ler san­no­lik­he­ten att av­li­da till följd av den­na pan­de­mi det far­li­gas­te lan­det att be­fin­na sig i Eu­ro­pa. Man kan jäm­fö­ra med re­gi­o­ner­na i söd­ra Ita­li­en, till ex­em­pel Ka­labri­en, Apu­li­en och Si­ci­li­en, kän­da för sin ir­ra­tio­nel­la po­li­tik, dju­pa miss­tro mel­lan män­ni­skor, re­la­ti­va fat­tig­dom och svår­ar­ta­de kor­rup­tion. Med till­sam­mans un­ge­fär sam­ma in­vå­na­ran­tal som Sve­ri­ge ha­de de i dag sam­man­lagt ba­ra sex av­lid­na vil­ket skall jäm­fö­ras med Sve­ri­ges ett­hund­ra­fyr­tio­sju. Ser man till de to­ta­la siff­ror­na har Sve­ri­ge un­der den­na tid har Sve­ri­ge näs­tan ett fem gång­er så högt döds­tal som des­sa re­gi­o­ner i söd­ra Ita­li­en. Jäm­för man med stock­holms­re­gi­o­nen blir skill­na­den ti­o­fal­dig.

Vad är det som gått så fel i vårt an­nars så väl­ord­na­de land? Många har häv­dat att vi skul­le ha haft me­ra re­strik­tio­ner. Men många av de län­der som har till­läm­pat en så­dan re­gim har kla­rat sig säm­re än Sve­ri­ge. Över­hu­vud­ta­get finns det in­te myc­ket som ta­lar för att den na­tio­nel­la re­strik­tions­po­li­ti­ken spe­lat så stor roll ef­tersom vi då in­te skul­le ha fått de enormt sto­ra va­ri­a­tio­ner­na in­om län­der (in­te minst in­om

Ita­li­en) vad gäl­ler an­ta­let av­lid­na. Vad vi ser är i stäl­let ett sam­man­brott av ”den svens­ka mo­del­len” på någ­ra om­rå­den.

Det förs­ta är in­om den epi­de­mi­o­lo­gis­ka forsk­ning­en. Mot­sätt­ning­ar­na mel­lan de oli­ka läg­ren in­om den­na di­sci­plin fö­re­fal­ler av­grunds­dju­pa. Jag har in­te an­led­ning att ta ställ­ning till vil­ket av de bå­da läg­ren som har rätt, men jag trod­de ald­rig jag skul­le upp­le­va att man in­om ett eta­ble­rat me­di­cinsk forsk­nings­om­rå­de skul­le se nå­got som det­ta. I stäl­let för ett ord­nat och san­sat ve­ten­skap­ligt sam­tal byggt på en ge­men­sam syn på vad som skall räk­nas som ”god forsk­ning” har vi sett för­o­lämp­ning­ar­na och miss­tänk­lig­gö­ran­det hag­la.

Den and­ra ge­nom­klapp­ning­en hand­lar för­mod­li­gen om äldre­omsor­gen. Den svens­ka väl­färd­sta­ten har i den in­ter­na­tio­nel­la sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga forsk­ning­en stått som mo­dell för det mest om­fat­tan­de so­ci­a­la trygg­hets­sy­stem som värl­den har skå­dat. Ota­li­ga jäm­fö­ran­de stu­di­er, där ock­så un­der­teck­nad i nå­gon mån bi­dra­git, har pe­kat på den svens­ka väl­färds­po­li­ti­ken som den sam­hällsmo­dell som den som bäst va­rit äg­nad att ska­pa mänsk­lig väl­färd.

Vad som nu vi­sar sig ha skett in­om den svens­ka äldre­omsor­gen ra­se­rar i ett slag allt det­ta. Man har in­te ut­bil­dat per­so­na­len och man har in­te för­sätt dem med nöd­vän­dig skydds­ut­rust­ning. Till det­ta kom­mer att man haft många till­fäl­ligt ti­man­ställ­da som in­te haft sjuk­för­säk­ring och som där­med of­ta kan ha an­sett sig in­te haft råd att stan­na hem­ma även om man haft sjuk­doms­symp­tom.

Erik Sa­la­neck, an­sva­rig lä­ka­re för smitt­skydds­ar­be­tet på Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set i Uppsa­la skrä­der in­te or­den: ”Vi ha­de må­na­der på oss att för­be­re­da oss, men myn­dig­he­ter­na äg­na­de sig åt att sä­ga ’det här är lugnt, det här kom­mer in­te hit’. I stäl­let för att öka be­red­ska­pen. Jag an­ser att det är ett po­li­siärt ären­de. Det är så oan­sva­rigt – och det har lett till död. Det är dråp som jag an­ser att de är skyl­di­ga till. För det är så fruk­tans­värt enk­la sa­ker som ha­de be­hövts” (Ex­pres­sen 11 maj).

” Co­ro­na­pan­de­min or­sa­kar in­te ba­ra li­dan­de och död. Frå­gan är vad den kom­mer att gö­ra med den svens­ka själv­bil­den.

Co­ro­na­pan­de­min or­sa­kar in­te ba­ra li­dan­de och död. Frå­gan är vad den kom­mer att gö­ra med den svens­ka själv­bil­den. Det kom­mer knap­past gå att fort­satt fram­hä­va bil­den av Sve­ri­ge som ord­ning­ens, trygg­he­tens och hu­ma­ni­te­tens hem­vist på jor­den.

Pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap, GU

Käl­lor:: Sta­tisti­ken kom­mer från www.worl­do­me­ters.in­fo/co­ro­na­vi­rus/#countri­es och lab24.il­so­le24o­re.com/co­ro­na­vi­rus/

Bild: Clau­dio Bre­sca­ni, Nai­na He­lén Jå­ma, An­ders Hof­gren

”Vad är det som gått så fel i vårt an­nars så väl­ord­na­de land? ”, frå­gar sig Bo Rot­h­s­te­in (ne­derst till väns­ter), och und­rar vad kri­sen kom­mer att gö­ra med den svens­ka själv­bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.