Fak­ta: Hur byg­ger man väl­må­en­de på lång sikt – hur blir man lyck­li­ga­re? Psy­ko­log Ka­ta­ri­na Blom ger råd

Göteborgs-Posten - - Leva -

Det är vik­tigt att lä­ra kän­na sig

• själv, vad man ti­di­ga­re mått bra av och se­dan pri­o­ri­te­ra att gö­ra mer av det fram­ö­ver. Som ett ram­verk kan man re­flek­te­ra över frå­gor som:

P – När upp­le­ver jag po­si­ti­va käns­lor?

E – När kän­ner jag mig rik­tigt en­ga­ge­rad?

R – Vil­ka re­la­tio­ner trivs jag i och kän­ner mig stärkt av?

M – När upp­le­ver jag att li­vet är me­nings­fullt och att jag bi­drar till nå­got stör­re än mig själv?

A – När upp­le­ver jag att jag nju­ter av att pre­ste­ra och ska­pa?

H – Vad gör jag för att bi­dra till att ha en god fy­sisk häl­sa?

Om det är svårt att hit­ta ex­em­pel

• här och nu kan man blic­ka till­ba­ka till när man upp­levt det­ta ti­di­ga­re i li­vet. I grun­den kan man sä­ga att det hand­lar om en ba­lans mel­lan lyc­ka i stun­den och lyc­ka på sikt, och en vet­skap om att vi ald­rig kan nå ett kon­stant till­stånd av lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.