Skydds­vär­net la­gar mat till sjuk­vår­den

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ar­ne Lars­son ar­ne.lars­son@gp.se

I vå­ras var Lou­i­se Jo­hans­son fi­na­list i Årets kock. Nu står hon i kö­ket på Sjö­mans­kyr­kan, helt ide­ellt, och la­gar mat till per­so­na­len på den ny­star­ta­de IVA-av­del­ning­en på Sahl­grens­ka.

I vå­ras var Lou­i­se Jo­hans­son fi­na­list i Årets kock. Nu står hon i kö­ket på Sjö­mans­kyr­kan, helt ide­ellt, och la­gar mat till per­so­na­len på den ny­star­ta­de IVA-av­del­ning­en på Sahl­grens­ka. – Det är kul att kun­na hjäl­pa till och skönt att hål­la igång kre­a­ti­vi­te­ten, sä­ger hon.

Kloc­kan är strax ef­ter 10 på mån­dags­för­mid­da­gen och Lou­i­se Jo­hans­son ski­var mo­röt­ter sam­ti­digt som hon hål­ler ett öga på ri­set. Mitt emot hen­ne i kö­ket står An­ki Pers­son och de­lar upp blom­kåls­hu­vu­den i la­gom sto­ra bi­tar.

– Jag ha­de pre­cis bör­jat på Park när co­ro­nan bröt ut. Det var sist in först ut, så jag blev upp­sagd. Jag trod­de ald­rig att man skul­le stå ar­bets­lös som kock i Gö­te­borg, sä­ger An­ki Pers­son.

I slu­tet av april öpp­na­des en ny IVA-en­het på Sahl­grens­ka för att ta hand om co­vid-pa­ti­en­ter. För per­so­na­len in­ne­bär det långa ar­bets­pass i skydds­klä­der. Att hin­na by­ta om och gå till re­stau­rang­en är in­te att tän­ka på. Ef­ter ett par da­gar bör­ja­de spe­ci­a­list­lä­ka­ren Pa­trik Mart­ner fun­de­ra på om det fanns nå­got sätt att få dit mat.

– Jag ring­de min ku­sin, som har myc­ket kon­tak­ter. Det var en sön­dag. På tis­da­gen fick vi förs­ta le­ve­ran­sen med snacks och dric­kor, be­rät­tar han.

Ku­si­nen han pra­tar om he­ter Gustav Mart­ner och är sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Skydds­vär­net Gö­te­borg, som på re­kord­tid sat­te ihop ett upp­lägg: de hyr­de in sig i Sjö­mans­kyr­kan som stod tom, ord­na­de fram rå­va­ror ge­nom oli­ka spon­so­rer och tog kon­takt med koc­ken Lou­i­se Jo­hans­son, som fix­a­de så att kö­ket blev be­man­nat och kom igång.

– Jag kän­ner Gustav se­dan ti­di­ga­re och det kän­des kul att kun­na va­ra med och hjäl­pa till. Och det är gans­ka många and­ra som ock­så vill va­ra med, sä­ger hon.

Fram till kri­sen slog till job­ba­de Lou­i­se Jo­hans­son, som vann Sve­ri­ges mäs­terkock 2011 och var i fi­nal i Årets kock för­ra året, på Vrå. Nu är hon per­mit­te­rad, pre­cis som fle­ra and­ra av de koc­kar som an­mält sitt in­tres­se för att va­ra med och hjäl­pa till.

Ing­en av dem får lön, allt är ide­ellt.

– Det finns in­te hur många lång­pro­me­na­der som helst som man kan ta. Jag är hell­re här och job­bar nu när jag är ar­bets­lös. Och det är

kul och bra att kun­na gö­ra någon­ting för and­ra män­ni­skor, sä­ger An­ki Pers­son.

Ett par da­gar i vec­kan får de fisk från en le­ve­ran­tör som spons­rar pro­jek­tet. Men mest av allt är det grön­sa­ker från en gros­sist, i förs­ta hand så­dant som räd­das från att kas­tas.

Det är tred­je da­gen de la­gar rik­tig mat till sjuk­vårds­per­so­na­len. Än är in­te al­la ru­ti­ner på plats, men det fly­ter på i kö­ket: Lou­i­se Jo­hans­son och An­ki Pers­son sä­ger att det är gans­ka kul. De vet ald­rig rik­tigt vad de har att an­vän­da.

– Det blir väl­digt myc­ket upp till vad vi kan och gör och vil­ka rå­va­ror vi får. Det är kul att det kom­mer in svinngre­jer som vi får ta hand om, sä­ger Lou­i­se Jo­hans­son.

– Det känns ex­tra kul att la­ga någon­ting gott från så­dant som and­ra ra­tat. Då får man an­vän­da sin kre­a­ti­vi­tet, sä­ger An­ki Pers­son.

Det blir myc­ket ve­ge­ta­riskt och mesta­dels glu­ten- och lak­tos­fritt, så att al­la kan äta det de le­ve­re­rar.

– Och så ska det va­ra någon­ting de kan hål­la varmt där up­pe. Det ska hål­la och se snyggt ut, sä­ger Lou­i­se Jo­hans­son.

För­u­tom la­gad mat le­ve­re­rar de ock­så smoot­hi­es, frukt, mel­lan­mål och fi­ka­bröd till Sahl­grens­ka och till IVA-av­del­ning­en för co­vid 19-pa­ti­en­ter på Kungälvs Sjuk­hus.

I rum­met in­till – Sjö­mans­kyr­kans re­stau­rang­del – står Em­ma For­seth och por­tio­ne­rar upp ris i papp­kar­tong­er. I van­li­ga fall är hon verk­sam­hets­ut­veck­la­re på Skydds­vär­net och hon be­skri­ver för­e­ning­ens roll i sam­man­hang­et som sam­ord­na­ren.

– Det sto­ra job­bet är det koc­kar­na som gör, och al­la le­ve­ran­tö­rer som stäl­ler upp med va­ror. Vi har fått ett fan­tas­tiskt gen­svar.

Kloc­kan när­mar sig 11. Ma­ten är pac­kad i por­tions­lå­dor. An­ders Hall­berg och Lou­i­se Jo­hans­son sät­ter sig i bi­len och åker till Sahl­grens­ka där spe­ci­a­list­lä­ka­ren Pa­trik Mart­ner tar emot.

– Det här be­ty­der så myc­ket för så många. Jag ha­de ald­rig kun­nat dröm­ma om att de skul­le ord­na det så här när jag ring­de min ku­sin och frå­ga­de om han kun­de hjäl­pa oss på nå­got sätt, sä­ger han.

Bild: An­ders Ylan­der

Mäs­terkoc­ken Lou­i­se Jo­hans­son, Em­ma For­seth och An­ders Hall­berg från Skydds­vär­net.

Bild: An­ders Ylan­der

Lou­i­se Jo­hans­son, som blev Sve­ri­ges mäs­terkock 2011 och täv­la­de i Årets kock för­ra året, ser un­der kri­sen till att IVA-per­so­nal får lunchlå­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.