Det kän­des som ett då­ligt scout­lä­ger

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Sjuk­skö­ters­ka i 40-års­ål­dern

Jag vil­le egent­li­gen in­te job­ba i täl­tet men blev tvung­en att gö­ra det i någ­ra vec­kor. De fles­ta var där fri­vil­ligt och tyck­te att det var li­te häf­tigt. Jag kän­de mest att jag ha­de kom­mit till ett då­ligt scout­lä­ger.

Gol­vet lu­tar och re­spi­ra­to­rer­na ser ut som gam­la gram­mo­fo­ner. När he­li­kop­tern lan­dar så gung­ar he­la täl­tet. Det sju­kas­te är hur trångt det är. För att kun­na lä­sa av re­spi­ra­to­rer­na mås­te man sät­ta sig på huk och kry­pa un­der säng­ar­na. Ap­pa­ra­ter­na är bra om man vet hur de fun­ge­rar, men de fles­ta är ovana. Det är som rysk rou­let­te för pa­ti­en­ter­na och det är hemskt att tän­ka på att det är nå­gons mam­ma el­ler svär­far.

Jag för­står att man be­hö­ver an­vän­da ett tält i ett ka­ta­stroflä­ge, men i Gö­te­borg

har det ald­rig va­rit så­dan kris.

Jag är så besvi­ken på Sahl­grens­ka som ar­bets­gi­va­re. De har ing­en koll på per­so­na­len, ut­an en dag kan det va­ra tolv un­der­skö­ters­kor för myc­ket och en an­nan dag sak­nas det tre.

Jag vill egent­li­gen in­te svart­må­la vår­den i täl­tet ef­tersom an­hö­ri­ga kan bli oro­li­ga, men det är verk­li­gen in­te op­ti­malt där. Jag skul­le ald­rig vil­ja att min sam­bo låg där.

Det po­si­ti­va är att det finns en stark sam­man­håll­ning i per­so­na­len. Folk är väl­digt hjälp­sam­ma och är­li­ga med vad de kan och in­te kan. Man vi­sar varand­ra och gör det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen.

Jag vill egent­li­gen in­te svart­må­la vår­den i täl­tet ef­tersom an­hö­ri­ga kan bli oro­li­ga, men det är verk­li­gen in­te op­ti­malt där.

Fot­not: Just nu vår­das inga co­vid­pa­ti­en­ter i det till­fäl­li­ga fält­sjuk­hu­set vid Öst­ra sjuk­hu­set. Det kan dock kom­ma att öpp­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.