Bostads­pri­ser­na i Gö­te­borg föll i april

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Ce­ci­lia Oscars­son ce­ci­lia.oscars­son@gp.se

Pri­ser­na på bo­stads­rät­ter i Gö­te­borg ra­sa­de un­der april må­nad. Pri­ser­na är nu på den lägs­ta ni­vån se­dan ju­li för­ra året, en­ligt färsk sta­tistik från Va­lu­e­gu­ard. Och osä­ker­he­ten kring ut­veck­ling­en den närms­ta ti­den är myc­ket stor.

Co­ro­na­pan­de­mins slag mot eko­no­min får bostads­pri­ser­na att ra­sa. Un­der april må­nad föll pri­ser­na på bo­stads­rät­ter i Gö­te­borg med tre pro­cent, me­dan vil­lor­na tap­pa­de 0,7 pro­cent, en­ligt Va­lu­e­gu­ards pris­in­dex Hox. I he­la lan­det sjönk bo­stads­rätts­pri­ser­na med 3,4 pro­cent och vil­la­pri­ser­na med 1,1 pro­cent, jäm­fört med må­na­den in­nan.

Men un­der förs­ta hal­van av maj sta­bi­li­se­ra­des pri­ser­na i Gö­te­borg nå­got och var stil­lastå­en­de med ten­dens till upp­gång, en­ligt Va­lu­e­gu­ard.

– Någ­ra bo­stä­der går för i prin­cip sam­ma pri­ser som in­nan, och någ­ra går li­te säm­re. Men om man ska tol­ka halv­må­nads­in­dex tror jag kanske att vi har bott­nat och att det som har sjun­kit in­te kom­mer att sjun­ka mer, sä­ger Sven-Erik Kri­s­ten­sen, re­gi­on­chef för mäk­lar­by­rån Bjur­fors i Gö­te­borg.

Han me­nar att en för­kla­ring till att ned­gång­en på vil­la­pri­ser in­te är li­ka brant kan va­ra att det hand­lar om en än­nu mer lång­sik­tig af­fär än ett lä­gen­hets­köp. Dess­utom är ob­jek­ten mer uni­ka, vil­ket kan gö­ra kö­par­na mind­re be­näg­na att vän­ta på säk­ra­re ti­der.

– Där är det så myc­ket som ska stäm­ma, vil­lan ska va­ra pre­cis la­gom stor för din fa­milj och fun­ge­ra för din eko­no­mi. Det­sam­ma gäl­ler bo­stads­rät­ter i den li­te dy­ra­re pris­klas­sen. När den där vindsvå­ning­en kom­mer ut på den adres­sen du sö­ker, då gäl­ler det att pas­sa på. Åt and­ra hål­let har vi om­rå­den där det har byggts myc­ket nytt de se­nas­te åren. Kö­per du in­te en lä­gen­het där kom­mer det kom­ma ut en lik­nan­de näs­ta vec­ka. Då har du råd att vän­ta, sä­ger Sven-Erik Kri­s­ten­sen.

Om det kom­mer en stör­re ned­gång lär det in­te sy­nas på ett tag, en­ligt ho­nom.

– Nu har det fun­nits en oro för smit­tan, men den kan gå över till en eko­no­misk kon­junk­tu­ro­ro. På läng­re sikt kanske vi mär­ker av det, men där är vi in­te rik­tigt än, sä­ger Sven-Erik Kri­s­ten­sen.

An­ni­ka Winsth, chefse­ko­nom på Nor­dea, me­nar att det finns någ­ra möj­li­ga sce­na­ri­on som kom­mer att skic­ka bo­stads­mark­na­den åt det ena el­ler and­ra hål­let.

– Pro­ble­met är att osä­ker­he­ten är fun­da­men­tal. Vi har ett hu­vud­sce­na­rio som är li­te bätt­re, där män­ni­skor som vars­lats in­te blir upp­sag­da och vi kan öpp­na upp sam­häl­let igen ef­ter som­ma­ren. Då får vi ett li­tet pris­fall, kanske på om­kring fem pro­cent, men in­te så myc­ket vär­re än så, sä­ger hon, och fort­sät­ter:

– Men det finns ock­så en risk att pan­de­min drar ut mer på ti­den, att fler blir ar­bets­lö­sa och att vi får fler kon­kur­ser som i sin tur på­ver­kar bör­sen och hus­hål­lens spa­ran­de i fon­der. Vid ett så­dant säm­re sce­na­rio dras al­la de­lar in och det går in­te att ute­slu­ta att man får en be­tyd­ligt stör­re ned­gång i bostads­pri­ser­na. Sam­ti­digt ska man kom­ma ihåg att Riks­ban­ken, re­ge­ring­en och and­ra myn­dig­he­ter kom­mer att gö­ra vad de kan för att und­vi­ka det.

” Myc­ket av den pro­duk­tion som sker i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen är glo­bal, så där gäl­ler det att in­du­stri­er­na lyc­kas över­vint­ra an­ni­ka Winsth chefse­ko­nom, Nor­dea

An­ni­ka Winsth me­nar att Västsve­ri­ge har en sär­skilt stor ut­ma­ning fram­för sig, ef­tersom många väst­svens­kar job­bar i in­du­stri­er som är be­ro­en­de av att även res­ten av värl­den öpp­nar upp.

– Myc­ket av den pro­duk­tion som sker i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen är glo­bal, så där gäl­ler det att in­du­stri­er­na lyc­kas över­vint­ra. Då räc­ker det in­te att ba­ra Sve­ri­ge öpp­nar upp ef­ter som­ma­ren, även res­ten av värl­den mås­te gö­ra det, sä­ger Winsth.

Sett till läng­re tid syns fort­fa­ran­de en svag ök­ning i Gö­te­borgs bo­pri­ser. Pri­set på bo­stads­rät­ter i april må­nad öka­de med 0,7 pro­cent jäm­fört med sam­ma må­nad i fjol, och vil­la­pri­ser­na öka­de med 1,6 pro­cent.

Ar­kiv­bild: Ro­bin Aron

Bostads­pri­ser­na i gö­te­borg ra­sa­de med tre pro­cent un­der april.

Bild: Dan Co­le­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.