Stop­pad diktsvit ges ut på nytt för­lag

Göteborgs-Posten - - Kultur&sport - Carl Pe­ters­son Mo­berg

Kul­tur: Eve­li­na Va­ras ”Hjärt­sla­gen” stop­pa­des fö­re ut­giv­ning bland an­nat ef­tersom för­la­get ho­tats med för­tal­san­mä­lan. Nu har boken om­ar­be­tats och ska släp­pas på nytt för­lag.

Eve­li­na Va­ras kon­tro­ver­si­el­la bok ”Hjärt­sla­gen” lan­se­ra­des som en själv­bi­o­gra­fisk skild­ring där en pris­be­lönt svensk för­fat­ta­re an­kla­gas för kvin­no­miss­han­del. Boken stop­pa­des fö­re pub­li­ce­ring, men nu kom­mer den ut på nytt för­lag som – ”Hjärt­slag”.

– Det är en om­ar­be­tad va­ri­ant av sam­ma verk. Jag tyc­ker att man ska se det som två oli­ka böc­ker, sä­ger Eve­li­na Va­ras.

Näs­ta vec­ka skul­le den Gö­te­borgs­ba­se­ra­de po­e­ten Eve­li­na Va­ras diktsvit ”Hjärt­sla­gen” ha släppts. Men lan­se­ring­en blev kon­tro­ver­si­ell. I press­ut­skic­ket till boken be­skrev för­la­get It-lit ma­nu­set som choc­kar­tat och att det in­ne­hål­ler upp­gif­ter om miss­han­del kopp­lat till en känd svensk för­fat­ta­re.

Boken stop­pa­des. Bland an­nat för att det fö­re­kom­mer de­tal­jer där per­so­ner skul­le kun­na bli igen­kän­da.

– Fle­ra om­stän­dig­he­ter lig­ger bakom be­slu­tet. Dels har det fram­kom­mit att det finns en på­gåen­de brotts­un­der­sök­ning som even­tu­ellt kan kny­tas till bokens in­ne­håll. Det har ock­så in­kom­mit mejl med hot om att an­mä­la för­la­get för för­tal. Slut­li­gen har det ock­så rik­tats hot mot mig som för­lags­chef, sa­de för­läg­ga­ren Carl Lindsten i sam­band med be­slu­tet.

Eve­li­na Va­ras sä­ger att he­la hän­del­sen var smärt­sam och choc­ke­ran­de. Att hon såg fram­för sig hur många tim­mars ar­be­te nu skul­le gå upp i rök.

– På nå­got vis blir ens bok som ens barn. Man har vår­dat den och är nog­grann. Sen på en se­kund såg jag det brin­na upp in­för mi­na ögon när det fram­ställ­des på det sät­tet.

Men boken får en ny chans att se da­gens ljus. Den förs­ta ju­ni pub­li­ce­rar för­la­get Ora­kel ”Hjärt­slag”. En om­ar­be­tad va­ri­ant av den ti­di­ga­re lång­dik­ten.

På om­sla­get till boken står det nu att lä­sa: ”En rakt ige­nom fik­tiv be­rät­tel­se ut­an någ­ra som helst kopp­ling­ar till verk­lig­he­ten över­hu­vud­ta­get”.

Ska man för­stå det som att det är de­lar­na där en känd för­fat­ta­re an­kla­gas som är om­ar­be­ta­de?

– Jag har ald­rig sett boken som en an­kla­gel­se. Men med an­led­ning av si­tu­a­tio­nen har jag ta­git bort allt som po­ten­ti­ellt skul­le kun­na va­ra käns­li­ga upp­gif­ter, sä­ger Eve­li­na Va­ras.

Även om det är sam­ma grundstom­me som har om­ar­be­tats, hop­pas för­fat­ta­ren att lä­sa­ren ska se det som ett eget verk. Att det går att gå in med öpp­na ögon och in­te med en för­ut­fat­tad tolk­ning.

– Det gäl­ler all konst. Det är trå­kigt om det finns en gi­ven tolk­ning. Men ock­så för den lä­sa­ren som öpp­nar boken och tror att det ska fin­nas mas­sa snas­ki­ga be­rät­tel­ser. Det gjor­de det in­te i den ti­di­ga­re boken och än­nu mind­re nu.

Hur är din re­la­tion till It-lit i dag?

– Jag har fått till­ba­ka rät­tig­he­ter­na och vi har sut­tit ner och pra­tat. Det finns ing­en kon­flikt el­ler nå­got agg. Jag kan för­stå hur de tänk­te. Man vill ha ge­nom­slag och det är svårt för po­e­si. Jag vet att för­la­get är leds­na ock­så och in­te vil­le att det skul­le bli så­här.

Bild: Tal Ze­ev

Eve­li­na Va­ras har se­dan ti­di­ga­re sex egen­pub­li­ce­ra­de dikt­sam­ling­ar i ba­ga­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.