Inga kon­ser­ter på Li­se­berg i som­mar

Göteborgs-Posten - - Kultur - Carl Pe­ters­son Mo­berg carl.mo­berg@gp.se

Li­se­berg har nu valt att stäl­la in he­la som­ma­rens kon­sert­pro­gram. Be­slu­tet gäl­ler al­la sce­ner. To­talt är det 70 ak­ter som av­bo­kas el­ler flyt­tas till 2021.

Det har ti­di­ga­re va­rit känt att Li­se­berg ställt in al­la kon­ser­ter fram till mid­som­mar på grund av den på­gåen­de co­ro­nakri­sen. Nu väl­jer nö­je­spar­ken att stäl­la in allt.

– Vi upp­le­ver att osä­ker­he­ten om när vi kan öpp­na och hur är allt för stor. Då tyc­ker vi att det är rätt­vist att re­dan nu med­de­la att vi in­te kan kö­ra den är ty­pen av ar­range­mang, sä­ger un­der­håll­nings­che­fen Per Alex­an­der­son och fort­sät­ter:

– Per­son­li­gen tyc­ker jag att det här är fruk­tans­värt trå­kigt ef­tersom jag är kon­sert­be­sö­ka­re rent all­mänt. Jag har sak­nat att kun­na gå på klubb ock­så. Sen har den här pro­ces­sen i pe­ri­o­der va­rit väl­digt slit­sam. Man har slung­ats mel­lan för­hopp­ning­ar hit och dit.

Be­slu­tet in­ne­bär att kon­ser­ter på al­la par­kens sce­ner ställs in. Det gäl­ler så­väl Sto­ra som Lil­la Scen, dans­kväl­lar på Pol­ket­ten och barn­fö­re­ställ­ning­ar på Ka­ninsce­nen.

En­ligt Per Alex­an­der­son har någ­ra av de in­ter­na­tio­nel­la ar­tis­ter­na, bland an­nat Tom Jo­nes och Einstür­zen­de Neu­bau­ten, flyt­tat si­na tur­né­er till 2021 och där­för kom­mer de att upp­trä­da på Li­se­berg näs­ta som­mar.

– Jag ut­går från att mitt jobb den här som­ma­ren är att för­hand­la om näs­ta som­mar. Det är re­dan på­bör­jat kan jag sä­ga, sä­ger Per Alex­an­der­son.

Hur på­ver­kas ni eko­no­miskt av det­ta?

– Det blir fram­förallt ett in­komst­bort­fall. Vi har näs­tan 300 000 kon­sert­be­sö­ka­re per som­mar. Hur många av des­sa som unikt är där för kon­ser­ter kan jag in­te ex­akt åter­ge men det är en be­ty­dan­de del. Det är tufft bort­fall, men det är såklart än­nu vik­ti­ga­re att par­ken får öpp­na.

I nu­lä­get finns inga be­sked om när Li­se­berg kan öpp­na på nytt.

– Vi är re­do att öpp­na, men av­vak­tar såklart myn­dig­he­ter­nas be­döm­ning­ar, sä­ger Ti­na Resch, vice vd Li­se­berg.

Arkivbild: Me­li Pe­ters­son Ella­fi

Det blir inga sto­ra publik­hav fram­för Sto­ra sce­nen i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.