Kor­pen i Gö­te­borg vill star­ta 25 maj

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­nat­han Lars­son jo­nat­han.lars­son@gp..se

Sta­dens fot­bollsmo­tio­nä­rer ser ut att ha nå­got att se fram emot. Nu har näm­li­gen Kor­pen satt mån­da­gen den 25 maj som det da­tum då man sik­tar på att dra igång.

– Jag har svårt att se att vi in­te kan sät­ta igång nu på mån­dag den 25 maj om nu ing­et oför­ut­sett hän­der un­der vec­kan. Men vi får in­te gö­ra nå­got som kos­tar nå­gon li­vet. Det vo­re för­fär­ligt, sä­ger Kor­pen Gö­te­borgs verk­sam­hets­chef Kent Mei­jer.

Och fort­sät­ter:

– Om jag fat­tat det rätt sä­ger ju (An­ders) Teg­nell (stat­s­e­pi­de­mi­log, reds. anm.) att det in­te är någ­ra pro­blem med 22 man på en fot­bolls­plan, ut­an att de är oro­li­ga för att sup­port­rar ska sam­las ut­an­för are­nor och på sport­ba­rer. Ska man se det li­te iro­niskt har jag svårt att se folk sam­las på en sport­bar för att tit­ta på en match i kor­pen.

Kent Mei­jer är dock tyd­lig med att de kom­mer gå ut med in­for­ma­tion och upp­ma­ning­ar till samt­li­ga lag. In­te hel­ler är nå­got hug­get i sten, är han tyd­lig med.

– Det har va­rit stort tryck på oss från många lag, det ska man va­ra är­lig med. De har ve­lat kö­ra igång. Sam­ti­digt får det vi gör in­te kos­ta nå­gon li­vet, sä­ger han.

Och fort­sät­ter:

– Det kom­mer vi ta­la om för la­gen ock­så, vi kom­mer in­te upp­rät­ta någ­ra om­kläd­nings­rum. Inga handskak­ning­ar, inga high fi­ves el­ler så när man fi­rar.

Kent Mei­jer sä­ger ock­så att om verk­sam­he­ten in­te kom­mer igång på mån­dag den 25 maj kom­mer he­la vår­sä­song­en stäl­las in.

Arkivbild: Si­mon Haste­gård

Kor­pen ser ut att kom­ma igång i gö­te­borg in­om kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.