Upp­gif­ter: PAOK vill dum­pa Pon­tus Wern­bloom

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­nat­han Lars­son jo­nat­han.lars­son@gp.se

Pon­tus Wern­bloom kan va­ra på väg att läm­na Gre­kland och PAOK. Ex­pres­sen skri­ver nu att klub­ben för­sö­ker kö­pa ut Blå­vitts ti­di­ga­re guld­hjäl­te.

Co­ro­nakri­sen har sla­git hårt mot fle­ra in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­klub­bar. Så även de gre­kis­ka. Nu age­rar PAOK och en gam­mal blå­vit guld­hjäl­te kan tving­as bli ett av klub­bens of­fer.

En­ligt Ex­pres­sen har PAOK in­lett sam­tal med Pon­tus Wern­bloom om att kö­pa ut ho­nom från sitt kon­trakt.

Tid­ning­en skri­ver att PAOK be­ta­lar Wern­bloom cir­ka 15 mil­jo­ner kro­nor per år och har ställt frå­gan hur myc­ket Wern­bloom kan tän­ka sig att av­stå.

Par­ter­na upp­ges än­nu in­te ha hit­tat en lös­ning. Wern­blooms kon­trakt med PAOK sträc­ker sig till 30 ju­ni 2021.

2009 läm­na­de Wern­bloom IFK Gö­te­borg för spel i hol­länds­ka AZ från Alk­maar. Se­dan fort­sat­te kar­riä­ren i rys­ka stor­klub­ben CSKA Moskva in­nan han som­ma­ren 2018 teck­na­de ett av­tal med gre­kis­ka

PAOK. I hös­tas ut­ta­la­de sig Pon­tus Wern­bloom i ma­ga­si­net Off­si­de kring en even­tu­ell åter­komst till Blå­vitt.

– Det är far­ligt att bli för no­stal­gisk. Sit­ta och pra­ta om hur gött allt var förr och in­te fat­ta hur bra man har det i dag. Po­ne­ra att vi al­la skul­le spe­la i Blå­vitt igen, det skul­le än­då in­te bli sam­ma sak. Då var man ung och ha­de ba­ra sig själv att tän­ka på. Att för­sö­ka åter­ska­pa nå­got pre­cis som det en gång var är in­te sär­skilt ut­veck­lan­de, sa­de han.

Bild: In­ti­me

Pon­tus Wern­bloom kan va­ra på väg bort från sin gre­kis­ka klubb PAOK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.