Räk­sal­lad sätts på prov av GP:s kon­su­ment­pa­nel

Kon­su­ment­pa­ne­len har tes­tat fär­dig räk­sal­lad i ett brett pris­spann. Och det vi­sa­de sig att man smak­mäs­sigt får vad man be­ta­lar för, en­ligt provsma­kar­nas be­tyg. Men en sort för ba­ra hal­va pri­set jäm­fört med vin­nar­na, stod sig bra i kon­kur­ren­sen.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Le­na Ström­berg le­na.strom­berg@gp.se

Den ena är krä­mig, rund och gans­ka mild. Den and­ra har tyd­li­ga bi­tar av rä­kor och har bra ba­lans mel­lan sma­ker­na. Ge­men­samt? De är bå­da testvin­na­re i kon­su­ment­pa­ne­lens test av räk­sal­lad.

I en ba­gu­et­te på pick­nick, i krys­set på en ba­kad po­ta­tis el­ler var­för in­te en lo­kal va­ri­ant. Den klas­si­kern är en räk­sal­lad som top­par mo­set ovan­på kor­ven i brö­det på en halv spe­ci­al. Oav­sett tid på dyg­net.

An­ni­ka Mo­dig dröm­de sig ge­nast till­ba­ka till ti­di­ga­re ute­liv:

– Det var ju ett mås­te när man gick hem halv fy­ra på mor­go­nen. El­ler, det var ju själ­va an­led­ning­en till att man gick ut. Li­te så var det!

Kät­he Leng kun­de ba­ra in­stäm­ma i min­ne­nas ka­val­kad. Fast hon gil­lar fort­fa­ran­de räk­sal­lad och smak­tes­ta­de vå­ra nio sor­ter med glatt hu­mör.

An­ni­ka Mo­dig ha­de dess­utom ett an­nat tyd­ligt smak­min­ne, av en bak­po­ta­tis som top­pats med räk­sal­lad nå­gon gång för rätt länge se­dan i en korv­ki­osk vid fär­je­lä­get i Ly­se­kil.

– Med färs­ka rä­kor. Jag näs­tan grät av gläd­je när jag åt den, be­rät­ta­de hon.

Rik­tigt så ly­risk var kon­su­ment­pa­ne­len in­te den­na test­kväll även om det ut­kris­tal­li­se­ra­de sig två själv­kla­ra vin­na­re.

På de­lad förstap­lats ham­na­de de dy­ras­te sor­ter­na med ”färs­ka” el­ler ”färsk­ska­la­de” rä­kor. Prin­sen Räk­sal­lad med färs­ka rä­kor för knappt 200 kro­nor ki­lot samt Kos­ter­fis­karn’s Räk­sal­lad Lyx för drygt 200 kro­nor per ki­lo fick näst högs­ta be­tyg. Fy­ra fy­rar var­de­ra.

Bå­da med god­kän­da rä­kor en­ligt pa­ne­lens om­dö­me, bå­de till an­tal och smak, och dess­utom dillsmak. Ett mås­te, en­ligt provsma­kar­na.

– Dil­len ska­par liv och ele­gans, sa Eric Lind­blad.

– Men det mås­te va­ra färsk dill. Tor­kad dill bor­de man ba­ra ha till chips, sa Char­lot­ta Martins­son.

Las­seMa­jas Räk­sal­lad fick sin and­ra fyr en­bart tack va­re dillsma­ken och kla­ra­de där­för be­ty­get god­känt med två fy­rar.

An­nars var det ge­nom­gå­en­de om­dö­met att det var för myc­ket av and­ra ingre­di­en­ser. Al­la öv­ri­ga sor­ter ut­ö­ver de två vin­nar­na in­ne­hål­ler su­ri­mi el­ler vit­be­tor. Nå­got som pa­ne­len klas­sa­de som ”ut­fyll­nad”.

– En ka­ta­strof, sam­man­fat­ta­de An­ni­ka Mo­dig.

En an­nan åter­kom­man­de kri­tisk syn­punkt var för myc­ket smak av ma­jon­näs.

– Det blir en all­de­les för stark smak i hal­sen, sa An­ni­ka Mo­dig.

En av öv­ri­ga sju provsma­ka­de sor­ter kla­ra­de bätt­re be­tyg än god­känd. Det var Ica Smak­rik & fräsch, som in­ne­hål­ler su­ri­mi, och den lan­da­de på tre fy­rar.

Sist i testet med en över­kor­sad fyr pla­ce­ra­de sig Vi­takro­ne Räk­sal­lad.

” Tor­kad dill bor­de man ba­ra ha till chips Char­lot­ta Martins­son kon­su­ment­pa­ne­le n

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.