Brott mot äld­re mins­kar un­der pan­de­min

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott:

An­ta­let stöl­der och be­drä­ge­ri­er mot äld­re har bli­vit fär­re se­dan re­strik­tio­ner­na för att hind­ra sprid­ning­en av co­ro­na­vi­ru­set in­för­des, rap­por­te­rar Ekot.

En or­sak är att ut­länds­ka stöld­ligor in­te kom­mer till Sve­ri­ge i sam­ma ut­sträck­ning. En an­nan för­kla­ring är att äld­re in­te rör sig ute på sam­ma sätt.

– Fick­stöl­der i bu­ti­ker med ef­ter­föl­jan­de be­drä­ge­ri­er, att man tar ut peng­ar i ban­ko­ma­ter el­ler an­vän­der kor­tet för köp, har mins­kat, sä­ger An­ders Lars­son, chef för po­li­sens Cir­ca-grupp som job­bar med att ut­re­da äldre­brott, till Ekot.

I april mins­ka­de be­drä­ge­ri­er­na med runt 20 pro­cent, jäm­fört med sam­ma må­nad i fjol. Från mars till april i år mins­ka­de be­drä­ge­ri­er­na med åt­ta pro­cent. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.