FAK­TA

Gourmet - - HOZE -

José Gabri­el Cer­dá Con­te­ras öpp­na­de HOZE på Stig­bergs­li­den i Gö­te­borg 2010 och har se­dan dess fått ly­san­de re­cen­sio­ner och även till­de­lats ut­mär­kel­sen Årets Mer­ro­ir av White Gui­de. José är upp­vux­en i Gö­te­borg med spans­ka för­äld­rar och till­bring­ar myc­ket tid på Mal­lor­ca. Pia Holm­gren är ut­bil­dad ke­mi­in­gen­jör, har stu­de­rat bi­o­ke­mi och ti­di­ga­re ar­be­tat för bland an­nat ett start up-fö­re­tag i Gö­te­borg, som job­ba­de med en ny­a­re och säk­ra­re me­tod för att mä­ta väts­kor i pro­cess­in­du­strin. Mer in­for­ma­tion finns på ho­ze­re­stau­rant.com samt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.