RIBEYE STE­AK, BRYTBÖNOR OCH TALGHOLLAN­DAISE MED STEKSKY OCH SE­NAP

Gourmet - - FETT MED FETT -

Det be­hövs in­te jät­te­por­tio­ner av rent kött för att man ska nju­ta. Låt så­sen till­fö­ra nå­got ani­ma­liskt ock­så. Med kok­ta bönor, sås och pom­mes fri­tes kan man va­ra två på var­je ski­va kött, i al­la fall om det gäl­ler sto­ra de­tal­jer som ribeye el­ler t-ben­stek. Bå­da sor­ter be­hö­ver du be­stäl­la i kött­dis­ken el­ler kö­pa i sa­lu­hall. 4 por­tio­ner 2 ski­vor ribeye ste­ak el­ler t-ben­stek

(sam­man­lagt 600 g) 1 tsk salt 1 krm ny­ma­len svart­pep­par 2 msk smör 2 msk oliv­ol­ja TALGHOLLAN­DAISE MED STEKSKY OCH SE­NAP: 2 ½ dl smält ox­talg 1−2 msk se­nap, gär­na eng­elsk

el­ler dijon-typ 2 äggu­lor 2 msk pres­sad ci­tronsaft 1 krm salt 1 msk vat­ten 1−2 msk steksky KOK­TA BRYTBÖNOR: 300 g brytbönor ( ha­ri­cots verts)

el­ler vax­bö­nor 2 li­ter vat­ten + 2 tsk salt TILL SER­VE­RING: pom­mes fri­tes 1 Sal­ta köt­tet på bå­da si­dor. Låt lig­ga och dra 20 min. Skär ett snitt i var­je fett­rand. 2 SÅS: Värm tal­gen i en ka­strull och dra åt si­dan. Blan­da sam­man äggu­lor, se­nap, ci­tronsaft, salt och vat­ten i en me­tall­bun­ke. 3 Vis­pa äggu­lor­na i bun­ken över vat­ten­bad (en ka­strull med sju­dan­de vat­ten). När sme­ten bör­jar tjock­na, ta av bun­ken från vär­men.

4 Ställ bun­ken på en blöt köks­hand­duk el­ler disk­duk. Till­sätt se­dan den var­ma (men in­te jät­te­he­ta) tal­gen – till en bör­jan li­te i ta­get, se­dan i allt hög­re has­tig­het. När fettet och äggsme­ten har för­e­nats är så­sen fär­dig. Håll den varm till ser­ve­ring. 5 BÖNOR: An­sa bö­nor­na. Ko­ka upp vat­ten och salt. Lägg i bö­nor­na och låt ko­ka 5–6 min, tills de pre­cis bli­vit mju­ka. Lägg över bö­nor­na i ett durk­slag och låt dem ånga av.

6 Het­ta upp en pan­na med smör och ol­ja. Stek köt­tet 2–3 min på var si­da i en stor stek­pan­na. Kon­trol­le­ra att det är stekt som du öns­kar ge­nom att skä­ra ett li­tet prov­snitt i en av ski­vor­na. Fort­sätt an­nars att ste­ka yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut.

7 Ta av från vär­men, ta upp köt­tet och ta un­dan stek­skyn till så­sen. Låt köt­tet vi­la ca 5 min. Rör ner stek­skyn i så­sen och sma­ka av. Ju­ste­ra even­tu­ellt med li­te salt el­ler vat­ten. 8 Ser­ve­ra köt­tet med sås, bönor och pom­mes fri­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.