BREVLÅDA

Gourmet - - LEDARE - Månadens brev

Månadens brev be­lö­nas med ett skär­bräd­set från JO­SEPH JO­SEPH Ltd. Tvil­ling­brö­der­na An­to­ny och Ri­chard Jo­seph är idag en av värl­dens mest in­no­va­ti­va till­ver­ka­re av köks­red­skap. Se­tet i plast mä­ter 33 x 8,3 x 24 cm. Vär­de: 868 kr. Mej­la oss: re­dak­tio­nen@gourmet.se

Hej Gourmet

För­sö­ker all­tid re­sa till Ita­li­en på hös­tar­na. Ef­ter Milano och Flo­rens tänk­te vi åka till Rom den­na gång. Är su­gen på att tes­ta någ­ra fi­na glas­stäl­len – och för­stås även någ­ra här­li­ga kaf­fe­ba­rer. Kan ni hjäl­pa mig?

Med vän­lig häls­ning Kristina Lin­dqvist

Hej Kristina Tack för ditt mejl. Själv­klart ska vi hjäl­pa dig. Vi skri­ver spe­ci­fikt om Ita­li­en i var­je höst­num­mer. Den­na gång­en har vi ett re­por­tage om Roms trat­to­ri­or. Men ing­et be­sök i Den evi­ga sta­den ut­an att tes­ta det kof­fe­in­häf­ti­gas­te kaf­fet el­ler att stro­sa i nå­got kvar­ter på en my­sig mat­ga­ta. Ro­mar­nas ben­sin i blo­det in­tas bäst på Sant’ Eu­sta­chio, en stram kaf­fe­bar från 1938 som själ­va ros­tar och ska­par si­na gu­da­be­nå­da­de ga­tu­kors­ning­ar mel­lan smak­stark ara­bi­ca och bild­skön ro­bus­ta. In­te långt där­i­från lig­ger Ge­la­te­ria del­la Pal­ma. Värj dig för tu­ris­ter­na, för när det gäl­ler glass är den här bu­ti­ken med si­na 100 sor­ter re­na him­mel­ri­ket för al­las frus­na dröm­mar. Stro­sa runt och välj i lugn och ro in­nan du sät­ter in stö­ten och be­stäl­ler. Färsk frukt är för­stås ett mås­te, och fi­kon är en av re­dak­tio­nens per­son­li­ga fa­vo­ri­ter. Roms glass­ba­rer mås­te hänga med i ti­den, så själv­klart finns bå­de so­ja­ba­se­ra­de och soc­ker­fria al­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.