GLAD AV MAT

Gourmet - - NYTT -

Att äta gott är kul, vet för­stås al­la ku­li­na­ris­ka Gour­met­lä­sa­re. Nu vet vi ock­så att mat gör oss lyck­li­ga. På upp­drag av Ar­la undersökte Kan­tor Si­fo svenskars för­hål­lan­de till lycka och god mat. 80 pro­cent me­nar att det hör ihop. Näs­tan li­ka många me­na­de att mat sma­kar bätt­re i säll­skap med and­ra. Så föd­des ini­ti­a­ti­vet Mat­lyc­ka, Ar­las sam­ar­be­te med Årets kock 2016, Jim­mi Eriks­son, och lyc­ko­ex­per­ten och fö­re­lä­sa­ren Malin Rapp. – Lyc­ko­forsk­ning­en vi­sar att när­va­ro, ut­ma­ning­ar i la­gom dos och um­gänge är det som får oss att må bätt­re. Att ta sig tid att la­ga och nju­ta av god mat till­sam­mans är ut­märk­ta sätt att trä­na på det här var­je dag, sä­ger Malin Rapp. På ar­la.se/mat­lyc­ka har Jim­mi Eriks­son sam­lat tio re­cept som ska få oss att dra på smil­ban­det från kök till bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.