TEPPANYAKI på TAK

Gourmet - - NYTT -

I mars öpp­na­de Tak på Brun­ke­bergstorg i Stock­holm. Re­stau­rang och tak­ter­rass blev snabbt en suc­cé un­der led­ning av Fri­da Ronge. Nu har hon sjö­satt yt­ter­li­ga­re ett pro­jekt, Unn, till­sam­mans med koc­ken Al­bin Ed­berg, som an­sva­rar för kö­ket. Unn är en tep­pa­ny­a­kire­stau­rang som lig­ger i en se­pa­rat del av Tak med åt­ta plat­ser pla­ce­ra­de kring en stor stek­häll. Menyn be­står av so­fisti­ke­ra­de ser­ve­ring­ar på allt från kött och fisk till skal­djur och grön­sa­ker. Det är lätt att tro att samt­li­ga rät­ter är gril­la­de, men så är in­te fal­let. Tep­pa­ny­a­ki­bor­det fun­ge­rar mer som ett li­tet kök. Själv­klart bju­der Unn på rå­va­ror i sä­song men ock­så på spän­nan­de ja­pans­ka in­gre­di­en­ser som bo­ni­tofla­kes, su­mak och hem­gjord to­fu. Menyp­ris är 2 690 kr in­klu­si­ve vin­pa­ket – där vi hit­tar en fin mix av bå­de vi­ner och sa­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.