Blad­vän­da­re

Gourmet - - NYTT -

Grö­na vå­gen fort­sät­ter att växa sig stark och rul­la in över den svens­ka bokut­giv­ning­en. 2017 kom­mer att bli ihåg­kom­met som året då al­la kva­li­tetskoc­kar de­fi­ni­tivt tog ste­get ut för att sam­las kring spe­na­ten. Den­na gång är det Tom­my Myl­lymä­k­is tur att med den gam­la flo­ran un­der ar­men vand­ra ut i Mo­der Na­tur. Sal­lad (Na­tur & Kul­tur) är det myc­ket kon­ci­sa nam­net på den­na upp­följ­ning till and­ra smak­säk­ra få­or­ding­ar som Så­ser, Kött/Vilt/Få­gel och Fisk & skal­djur. Snyg­ga, av­ska­la­de kom­po­si­tio­ner med li­ka re­na bil­der sig­ne­ra­de Char­lie Drev­stam och form­giv­ning av Karin van der Kwast. Re­cept som gjor­da för en or­dent­lig kyl­skåps­rens­ning, med en ovän­tad ult­ra­en­kel piz­za­sal­lad som jo­ker – till­sam­mans med den all­tid li­ka lätt­flör­ta­de och bud­get­vän­li­ga toskans­ka sal­la­den pan­za­nel­la med dygns­gam­malt bröd som främs­ta in­gre­di­ens. Ja, för­stås till­sam­mans med en nå­got mer lyx­ig oliv­ol­ja. Bonus för den lil­la ex­tra­bo­ken som top­par med Myl­lymä­k­is mof­fi­gas­te dres­sing & vi­nä­grett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.