MATIGT PÅ CEN­TRAL­STA­TIO­NEN

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: PE­TER LO­EWE, ROM

Många av Roms mat­mark­na­der för en ty­nan­de till­va­ro. De bil­li­ga­re snabb­kö­pen har sla­git ige­nom även i hu­vud­sta­den. Vis­sa mark­na­der har tu­ristan­pas­sats, vil­ket in­ne­bär att färs­ka pro­duk­ter fått ge vi­ka för färg­glad pas­ta, kon­ser­ver och mar­me­la­der. Desto ro­li­ga­re då att en stor del av Roms järn­vägs­sta­tion se­dan drygt ett år har förvandlat­s till sa­lu­hall. Den fun­ge­rar bå­de för in­köp och som mat­stäl­le. Fast här är det be­fo­gat att ta­la i plu­ral. Mer­ca­to Cen­tra­le be­står av ett tju­go­tal mat­sta­tio­ner: från skin­kor och kor­var till os­tar, vin, kaf­fe och cho­klad. Här finns bröd och piz­za i bit sig­ne­rad gu­run Gabri­e­le Bon­ci som stän­digt ex­pan­de­rar. Fa­mil­jen Gal­luz­zi, som dri­ver fisk­af­fär på Esquili­nen, har en disk med färs­ka knall­rö­da rä­kor och al­la möj­li­ga sor­ters fisk. Det mesta gril­las i stäl­let för att fri­te­ras. På grillav­del­ning­en väl­jer du kött, chi­a­ni­na från Tosca­na, fläsk, kyck­ling och sal­sic­cia. Gril­las ex­press och ser­ve­ras med ugns­stekt po­ta­tis och sal­lad. Men även ve­ge­ta­ri­a­ner och ve­ga­ner har sitt stäl­le med läck­ra al­ter­na­ti­va bur­ga­re. Här finns ba­kel­ser och glass. Samt för­stås Ste­fa­no Cal­li­ga­ri – han kom­mer från Roms piz­za­värld med lo­ka­ler som Sfor­no och Ton­da – som ska­pat hy­bri­den ”tra­pizzi­ni”. Nam­net är en mix av Roms tre­kan­ti­ga smör­gå­sar tra­mezzi­ni och piz­za. Tra­pizzi­ni görs på piz­za­deg. Det ba­ka­de brö­det öpp­nas och för­ses med fyll­ning. God med tunga i grön sås el­ler med bac­calà och röd pap­ri­ka. I grön­saks­stån­det där kro­närt­skoc­kor ren­sas med en enorm fart mö­ter jag Alessandro Con­ti. Han är fjär­de ge­ne­ra­tio­nen som haft mark­nads­stånd på cen­tra­la Cam­po dei Fi­o­ri. Idag när han flyt­tat in i en sa­lu­hall tyc­ker han att ar­be­tet med grön­sa­ker bli­vit mer pre­stige­fyllt. Det mest sym­pa­tis­ka med Mer­ca­to Cen­tra­le är att du kan sät­ta dig pre­cis var du vill och att det finns ge­men­sam­ma dryc­kes­sta­tio­ner med stort ur­val av öl, vin och mi­ne­ral­vat­ten. Eldsjä­len he­ter Um­ber­to Mon­ta­no och har i många år haft en be­römd re­stau­rang i Flo­rens. 2015 för­vand­la­de han Flo­rens hi­sto­ris­ka mark­nad San Lo­ren­zo till en sa­lu­hall med mat­stäl­len fram­för allt på över­vå­ning­en. En suc­cé? Helt sä­kert, för på sikt ha­de mark­na­den tving­ats stänga. Ett år se­na­re åter­upp­re­pa­de han kon­cep­tet på Ro­ma Ter­mi­nis jät­te­li­ka ytor som ba­ra stod tom­ma. Tack till ho­nom för att ha gju­tit in ny gast­ro­no­misk lym­fa på Ter­mi­ni och gett bå­de ro­ma­re och re­se­nä­rer ett al­ter­na­tiv till al­la tris­ta stan­dard­smör­gå­sar.

Il Mer­ca­to Cen­tra­le Via Gi­o­lit­ti 36 www.mer­ca­to­cen­tra­le.it/en/ro­me/ Öp­pet dag­li­gen från 07 till mid­natt

Mer­ca­to Cen­tra­le.

Mer­ca­to Cen­tra­le.

Mer­ca­to Cen­tra­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.