Cham­pagne Deutz

Gourmet - - NEWS -

Cham­pagne Deutz har fun­nits se­dan 1838 då fö­re­ta­get grundades av Wil­li­am Deutz och är be­lä­get i pit­to­res­ka Aÿ, en av de 17 Grand Cru-by­ar­na mitt i hjär­tat av Cham­pagne. Hu­set har en år­lig pro­duk­tion på drygt 2 mil­jo­ner bu­tel­jer. De se­nas­te tio åren har man gjort enor­ma in­ve­ste­ring­ar i det nu ult­ra­mo­der­na vi­ne­ri­et. Man ar­be­tar hant­verks­mäs­sigt och oer­hört fo­ku­se­rat från dru­va till fär­dig pro­dukt. Deutz cham­pagner är ge­nom­gå­en­de enormt ele­gan­ta, op­ti­malt lag­ra­de med fin och fräsch frukt­kon­cent­ra­tion och krä­mig mous­se. Deutz Brut Clas­sic har fle­ra gång­er ut­nämnts till bäs­ta stan­dardcu­vée på Sys­tem­bo­la­get. Stor vikt läggs vid stan­dardcu­vé­en och här an­vänds dru­vor av bäs­ta kvalitet. Man an­vän­der ald­rig andra­press­vin, och lag­rar vi­net minst dub­belt så länge som lagstad­gat för stor kom­plex­i­tet och an­vän­der fle­ra äld­re år­gång­ar i cu­vé­en för att yt­ter­li­ga­re för­hö­ja kva­li­te­ten och smak­ri­ke­do­men. Att Cham­pagne­hu­set se­dan är ett av de ab­so­lut vack­ras­te i he­la Cham­pagne får man se som en bonus!

Al­ko­hol är be­ro­en­de­fram­kal­lan­de.

Det själv­kla­ra va­let vid al­la till­fäl­len är vår lov­pri­sa­de Deutz Brut Clas­sic. För ex­tra spe­ci­el­la till­fäl­len finns vår år­gångs-rosé, även den på Sys­tem­bo­la­get.

Deutz Brut Clas­sic

375 ml. Art­nr 77711. Pris 199 kr. 750 ml. Art­nr 7487. Pris 398 kr. 1500 ml. Art­nr 7487-06. Pris 799 kr. Finns ock­så på Je­ro­bo­am och Mat­husa­lem.

Deutz Rosé Brut Mil­lé­si­me 2010 750 ml. Art­nr 92225-01. Pris 499 kr. Al­ko­hol­halt 12%.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.