Re­spek­te­ra äg­get!

Gourmet - - LEDARE -

DE SE­NAS­TE MÅ­NA­DER­NA har jag va­rit på bil­se­mes­ter. Jag har känt mig som en no­mad på upp­täckts­färd med möj­lig­het att re­sa från en plats till en an­nan - ta mig dit vägen le­der. Min ro­ad­trip har gi­vit mig nya in­sik­ter, och en av des­sa är att så enk­la rät­ter som kokt ägg och ägg­rö­ra kan gö­ras på många oli­ka vis – mesta­dels då­li­ga vis. Jag är äggo­man. En fru­kost ut­an ägg är in­te en fru­kost!

Vi bör­jar med det kok­ta äg­get. Mitt fru­ko­st­ägg ska helst va­ra stort, löskokt med rin­nan­de gu­la och näs­tan helt fast vi­ta. Själv­klart ska det va­ra värpt av en hö­na som fötts upp un­der eko­lo­gis­ka för­ut­sätt­ning­ar. Jag är in­te ra­bi­at vad gäl­ler tillag­ning – på ho­tell har jag för­stå­el­se för va­ri­a­tio­ner. Är äg­get på grän­sen till hård­kokt är jag än­då gans­ka nöjd. Om vi­tan är li­te för lös, ja det är ock­så OK. Men jag blir van­sin­nig när äg­get är så hårt kokt att gu­lan bli­vit grön. Vem äter ett så­dant ägg? Snac­ka om ägg­miss­han­del. På vis­sa ho­tell lig­ger äg­gen i li­ten korg – en för löskok­ta och en för hård­kok­ta. Näs­tan all­tid är äg­gen i bå­da kor­gar­na hård­kok­ta. På vis­sa ho­tell finns en­bart en ägg­korg – och även här är äg­gen i 99,99 % av fal­len hård­kok­ta. Ja, ibland till och med grön­kok­ta.

Se­dan har vi ägg­rö­ran. Den­na un­der­ba­ra fru­kosträtt, som ty­värr ock­så of­ta är ett sorg­ligt ka­pi­tel. Jag är över­ty­gad att du som Gour­met­lä­sa­re vet hur en god ägg­rö­ra ska sma­ka. Jag är ock­så över­ty­gad om att du vet hur en då­lig ägg­rö­ra på ho­tell of­ta sma­kar. Rö­ran har le­gat ett tag i den där vär­melå­dan, bli­vit sun­kig och torr och sma­kar an­ting­en ingen­ting el­ler ba­ra märk­ligt. Jag har kom­mit fram till att ägg­rö­ra ska gö­ras à la mi­nu­te. En av de go­das­te ho­tell­rör­or jag ätit var på ett li­tet en­kelt bou­ti­que­ho­tell i Chi­le. Krä­mig och här­lig med ost, skin­ka och ör­ter. Ge mig hell­re en li­ten fin por­tion än en stor då­lig.

Till er som ar­be­tar med ho­tell­fru­kostar vill jag sä­ga: Slu­ta miss­hand­la äg­gen på det­ta vis! Var­för har ni ägg på fru­kost­bor­det över hu­vud ta­get om ni in­te kan til�la­ga det med re­spekt? Ägg är ing­en slit och släng-va­ra. Och när det gäl­ler att ko­ka: Var­för in­te lå­ta gäs­ter­na ko­ka si­na ägg själ­va? På vis­sa ho­tell finns det ägg­ko­ka­re där man läg­ger äg­get i en li­ten tråd­korg som sänks ner i sju­dan­de vat­ten.

SÅ­DÄR JA, NU har jag gnällt klart och går vi­da­re till en an­nan av mi­na ma­gis­ka re­sor – till Ita­li­en, där jag till­bring­a­de en vec­ka i som­ras. På sche­mat stod båt­luff de luxe via Ne­a­pel till Ischia, Capri och Sor­ren­to. Jag hann med allt det­ta på sju da­gar och har re­dan be­stämt mig för att åter­vän­da! Om du, pre­cis som jag, äls­kar Ita­li­en kan du pas­sa på att nju­ta li­te ex­tra av tid­ning­en du hål­ler i han­den. Här bju­der Pe­ter Lo­ewe på en fan­tas­tisk re­sa till Roms all­ra bäs­ta trat­to­ri­or, Lars Col­lin har träf­fat si­ci­li­a­na­ren Corrado As­sen­za och jag har be­sökt husmöd­rar i Emi­lia Ro­mag­na. Vi tar dig ock­så med till José Cer­dás och Pia Holm­bergs Bifångst i Gö­te­borg, en krog som job­bar med krets­lopp på ett all­de­les spe­ci­ellt sätt. Dess­utom har Jens Lin­der fun­de­rat på animaliska fet­ter, och vår vin­re­dak­tör An­ders Melldén be­rät­tar om spän­nan­de dru­vor från Li­gu­ri­en.

Må gott så ses vi i kö­ket!

To­ve Oskarsson Henc­kel Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.