Öpp­na dör­ren till vår svens­ka vin­värld

Gourmet - - VINNYTT - Text: AN­DERS MELLDÉN

DET FANNS EN tid då svenskt vin var en oupp­nå­e­lig dröm. Se­dan blev det en, i många fall, kritiserad re­a­li­tet för ett få­tal pi­on­jä­rer. Se­dan tyst­na­de kri­ti­ken och byt­tes mot för­sik­tig till­för­sikt. Idag är åt­minsto­ne jag starkt im­po­ne­rad.

Pro­var ige­nom ett tret­ti­o­tal vi­ner från drygt ett dus­sin små svens­ka pro­du­cen­ter. Det är år­gång 2016 som gäl­ler, och sy­ran i de vi­ta vi­ner­na är hög men möts ock­så av fin frukt och spän­nan­de smak­ka­rak­tär. Mi­na smaklö­kar sä­ger mig att svenskt vin mår ovan­ligt bra. Kanske har det ald­rig mått bätt­re. Och dör­ren till den­na nya vin­värld har ba­ra bör­jat öpp­nas.

An­ta­let pro­du­cen­ter ökar stän­digt, och även om de fles­ta vi­ner­na görs av sam­ma druvsort, so­la­ris, och en del av vi­ner­na görs av sam­ma vin­ma­ka­re finns det ock­så skill­na­der i smak och stil. Någ­ra pro­du­cen­ter vå­gar sig även på att gö­ra rött vin, och i de bäs­ta finns lik­he­ter med Lo­i­re­da­lens pepp­ri­ga ca­ber­net franc.

Pri­set för de ra­ra drop­par­na lig­ger re­la­tivt högt, men in­te oför­skämt. Sna­ra­re är det ju så att svens­ka vinod­la­re länge brot­tats med svå­ra eko­no­mis­ka ut­ma­ning­ar. Tänk själv att till­ver­ka en pro­dukt som du in­te får säl­ja. Små vinod­la­re värl­den över le­ver of­ta på sin ”cel­lar do­or”-för­sälj­ning – det är ju gans­ka få för­un­nat att få in vi­net på bu­tik­shyl­lan, el­ler att fak­tiskt ha en ex­port­mark­nad. I Sve­ri­ge gör mo­no­po­let att det in­te är tal om nå­gon ”cel­lar do­or” för vå­ra in­hems­ka vin­ma­ka­re. Mi­ni­mal re­stau­rang­för­sälj­ning och Sys­tem­bo­la­get är det man får för­li­ta sig på; att säl­ja si­na flas­kor i be­ställ­nings­sor­ti­men­tet och ge­nom det lo­ka­la, små­ska­li­ga sor­ti­ment som trots allt hjälpt till att glän­ta yt­ter­li­ga­re på dör­ren de se­nas­te åren.

Men: Att va­ra vin­pro­du­cent i Sve­ri­ge är in­te att täl­ja guld med penn­kniv. Där­för är det fan­tas­tiskt att se al­la des­sa pi­on­jä­rer som vå­gar sat­sa.

NÄS­TA UT­MA­NING ÄR för­stås väd­ret. Ef­ter årets me­di­ok­ra som­mar i söd­ra Sve­ri­ge, där de fles­ta av vin­går­dar­na lig­ger, talade jag med Staf­fan Ot­tos­son på Sto­ra Boråk­ra ut­an­för Karls­kro­na. Den sva­la som­ma­ren kom­mer att på­ver­ka mog­na­den av hans dru­vor. ”Men om vi får en bra höst – och en vinod­la­re ger ald­rig upp – kan det kom­pen­se­ra en del. So­la­ris­dru­van kan hänga länge på stoc­ken, ef­tersom den är rätt mot­stånds­kraf­tig mot svam­pan­grepp. En dru­va som in­te når full mog­nad är där­e­mot en stör­re ut­ma­ning i vi­ne­ri­et.”

”En vinod­la­re ger ald­rig upp.” Ja, det är en tred­je ut­ma­ning. Möj­lig­he­ten att skaf­fa sig er­fa­ren­het. Frans­män och ita­li­e­na­re har ju haft många år­hund­ra­den på sig – in­te kons­tigt då att de för­fi­nat vin­makar­kons­ten till per­fek­tion. Svenskt vin ska där­för jäm­fö­ras på rätt­vi­sa vill­kor – mot and­ra purunga vin­län­der. An­nars är ris­ken att vi stäng­er dör­ren till den­na nya spän­nan­de vin­värld, in­nan den ens hun­nit öpp­nas or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.