Till lag­rings­käl­la­ren!

Gourmet - - VINNYTT -

MOUSSERAND­E 2007 Bol­ling­er La Gran­de An­née Brut (NÅ, nr 7579, 959 kr) Cham­pagne, Frank­ri­ke, Bol­ling­er, 18,5 p Stort och nö­tigt med bör­jan till ut­veck­ling i dof­ten. Sma­ken är än­nu ung och frisk med läs­kan­de ren sy­ra och bra längd. Lag­ra 3–10 år.

VITT

2015 Cha­blis Pre­mi­er Cru Les Vail­lons (EX, nr 92390, 279 kr) Cha­blis Pre­mi­er Cru, Frank­ri­ke, Do­mai­ne Billaud-Si­mon, 17,5 p Myc­ket in­bju­dan­de, ung smak av pä­ron, li­me­blad, mi­ne­ral och lång ef­ter­smak. Lag­ra 3–6 år. 2015 Cha­blis Grand Cru Bougros (EX, nr 92393, 599 kr) Cha­blis Grand Cru, Frank­ri­ke, Do­mai­ne Billaud-Si­mon, 18,5 p Oer­hört snyggt, stramt och mi­ne­ralstinnt vin som be­hö­ver lag­ring för att ut­veck­la fruk­ten och den ap­ti­tre­tan­de nö­tig­he­ten. Lag­ra 3–8 år. 2016 Ag­nes Char­don­nay (BS, nr 75383, 249 kr) Wes­tern Cape, Syd­af­ri­ka, Crys­tal­lum, 17,5 p Maf­figt men väl­ba­lan­se­rat vitt där gans­ka rik frukt mö­ter för­sik­tig fat­ton och ett uns sten­rök. Lag­ra 3–6 år. 2016 San­to­ri­ni As­syr­ti­ko (EX, nr 91064, 199 kr) San­to­ri­ni, Gre­kland, Si­ga­las, 17 p Li­me, fris­ka äpp­len och ett uns sten­rök gör det just nu gott till skal­djur. Lägg un­dan ett par år så blir det per­fekt till smör­stekt fisk. Lag­ra 1–5 år.

VITT SÖTT

2015 Châ­teau Gril­lon (NÅ, nr 4115, 129 kr, 37,5 cl) Sau­ter­nes, Frank­ri­ke, Châ­teau Gril­lon, 17 p Sött, rikt och fruk­tigt av ap­ri­kos och sö­ta per­si­kor, med ho­nungston i ef­tersma­ken. Lag­ra 2–5 år för mer nö­tig­het.

” Häf­tigt, full­mo­get och nö­tigt med bra sy­ra och längd. Snustorrt vin som ser­ve­ras till char­ku­te­ri­er och ros­ta­de sal­ta mand­lar.”

” Snyggt röd­bä­rigt med fin­stämd kryd­da och li­te färsk to­bak. Mus­tig och söt­fruk­tig smak med vär­me och ka­ra­mell­to­ner, ny­pon och po­me­rans.”

RÖTT 2014 Tig­na­nel­lo (NÅ, nr 32152, 609 kr) Tosca­na, Ita­li­en, Mar­che­si An­ti­no­ri, 18,5 p Läc­kert och fyl­ligt av mör­ka bär, kryd­dig­het och ung­dom­lig fat­ton. Lång och mas­siv smak med fram­ti­den för sig – be­hö­ver mog­na för att kom­ma till sin ful­la rätt. Lag­ra 5–10 år. 2014 Les Si­nards Châ­teau­neuf-du-Pape (NÅ, nr 75207, 299 kr) Châ­teau­neuf-du-Pape, Frank­ri­ke, Per­rin & Fils, 17,5 p Här­ligt ge­ne­röst, sam­ti­digt lag­rings­dug­ligt stramt med to­ner av körs­bär, ny­pon och kryd­da. Lag­ra 3–7 år. 2015 Châ­teau­neuf-du-Pape Les Cail­loux (NÅ, nr 79121, 299 kr) Châ­teau­neuf-du-Pape, Frank­ri­ke, Lu­ci­en et André Bru­nel, 18 p Rik­tigt snygg Châ­teau­neuf som kom­bi­ne­rar ge­ne­ro­si­tet och an­ge­näm pepp­rig­het med sval sy­ra och längd. Lag­ra 3–7 år. 2014 Gi­rard Old Vi­ne Zin­fan­del (NÅ, nr 22337, 199 kr) Na­pa Val­ley, USA, Gi­rard, 17 p Maf­fig smak­stil, sam­ti­digt fin ba­lans med sy­ra och sträv­het. Lag­ra yt­ter­li­ga­re ett par år el­ler njut nu till fre­dags­bif­fen. 2014 Cha­teau Mon­te­le­na Ca­ber­net Sau­vig­non (NÅ, nr 71926, 399 kr) Na­pa Val­ley, USA, Cha­teau Mon­te­le­na Wi­ne­ry, 18,5 p Wow! Kom­plex, stil­full och än­nu ung ca­ber­net med cas­sis­frukt och lång, lag­rings­dug­lig vär­me. Lag­ra 4–8 år. 2013 Mas­so­li­no Ba­ro­lo (NY, nr 93195, 299 kr) Ba­ro­lo, Ita­li­en, Mas­so­li­no, 18,5 p Än­nu åter­hål­len smak av tät körs­bärs­frukt, kryd­da och vi­ol­ka­ra­mell, med läs­kan­de sy­ra, år­gångs­ty­piskt ung­dom­lig sträv­het och lång ef­ter­smak. Lag­ra 3–7 år. 2012 Mas­so­li­no Ba­ro­lo Pa­rus­si (BS, nr 95065, 549 kr) Ba­ro­lo, Ita­li­en, Mas­so­li­no, 19 p Kryd­dor, sal­mi­ak och ber­ga­mott blan­das med varm körs­bärs­frukt i dof­ten. Sma­ken är rik av ung­dom­lig frukt, li­te kryd­dig vär­me och snyggt upp­stra­man­de sy­ra och sträv­het. Lag­ra 3–10 år. Vin­lå­da G De­scom­bes (NH, lan­se­ring 5 ok­to­ber, Ca­vis­te.se, 1 190 kr/6 fl) Beau­jo­lais, Frank­ri­ke, De­scom­bes In­ne­hål­ler 2 flas­kor var­de­ra av: 2015 Rei­gné (16,5 p), med ka­kao och vild­hal­lon i läs­kan­de saf­tig drick­fär­dig stil. 2015 Brouil­ly (16,5 p), med mör­ka­re frukt som mår bra av nå­got år på hyl­lan. 2015 Mor­gon (17 p), där mörk frukt blan­das med syr­li­ga rö­da to­ner i en ung, stram och lag­rings­dug­lig stil. Vin­lå­da Prin­ci­pi­a­no (NH, lan­se­ring 26 ok­to­ber, Ca­vis­te.se, 1090 kr/6 fl) Pi­e­mon­te, Ita­li­en, Prin­ci­pi­a­no In­ne­hål­ler 2 flas­kor var­de­ra av: 2016 Sant’An­na Dol­cet­to d’Al­ba (16 p), med söt­syr­lig körs­bärs­frukt, som läs­kar nu men mår bra av nå­got års lag­ring. 2015 Bar­be­ra d’Al­ba (16,5 p), in­bju­dan­de med blå­bär, körs­bär, syr­lig frukt och fin kryd­da. 2013 Ba­ro­lo Ser­ralunga (17,5 p), med ny­pon, hal­lon, fi­na to­ner av ka­kao och sal­mi­ak i lag­rings­dug­lig stil. 2012 Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no Pi­an­ros­so Ci­ac­ci Pic­colo­mi­ni (EX, nr 90150, 439 kr) Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no, Ita­li­en, Ci­ac­ci Pic­colo­mi­ni, 18 p Tätt, mo­get och söt­fruk­tigt med snygg kryd­da, längd och ba­lans. Varmt och ge­ne­röst men kla­rar än­då många år i käl­la­ren. Lag­ra 2–7 år. 2015 Les Ter­ras­ses Al­va­ro Pa­la­ci­os (EX, nr 99744, 279 kr) Prio­rat, Spa­ni­en, Al­va­ro Pa­la­ci­os, 17,5 p Körs­bärs­li­kör och ör­ter i dof­ten. Fyl­lig men snyggt ny­ans­rik smak där bå­de stram­het och sy­ra finns på plats. Lång ef­ter­smak. Lag­ra 2–5 år. 2015 Tur­ley Ju­ve­ni­le Zin­fan­del (EX, nr 99618, 319 kr) Ka­li­for­ni­en, USA, Tur­ley Wi­ne Cel­lars, 18 p Snyggt röd­bä­rigt med fin­stämd kryd­da och li­te färsk to­bak. Mus­tig och söt­fruk­tig smak med vär­me och ka­ra­mell­to­ner, ny­pon och po­me­rans. Lag­ra 3–6 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.