Små­ska­li­ga ste­i­er­mark

Still­sam skön­het och vitviner i världsklass hit­tar man i ös­ter­ri­kis­ka dol­di­sen Ste­i­er­mark. Gour­mets An­ders Melldén be­sök­te den ber­gi­ga re­gi­o­nen vid slo­vens­ka grän­sen.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 2 - Text och fo­to: AN­DERS MELLDÉN

I det av­lägs­na syd­öst­ra hör­net av Ös­ter­ri­ke ska­pas fram­för allt fan­tas­tis­ka vi­ta vi­ner längs de bran­ta slutt­ning­ar­na.

So­len står ef­ter­mid­dags­lågt på him­len, det är fort­fa­ran­de varmt och skönt även om nät­ter­na bli­vit allt sva­la­re. Det är knäpp­tyst runt om­kring, sånär som på en stil­la bris och någ­ra kvitt­ran­de fåg­lar i trä­den en bit bort. Med ett glas im­man­de kall sau­vig­non blanc och li­te lo­ka­la char­ku­te­ri­er där­till kan li­vet knap­past bli mer ro­fyllt. Strax fö­re skör­de­tid är vin­går­dar­na som all­ra vack­rast i det­ta bran­ta bergs­land­skap där män­ni­skor med ba­ra ett uns be­kväm­lig­het i krop­pen aldrig skul­le kom­ma på tan­ken att od­la vin. Tur då att al­la män­ni­skor in­te är så be­kvä­ma av sig.

För den här de­len av söd­ra Ste­i­er­mark är ett av värl­dens ab­so­lut vackraste vin­om­rå­den. Höga berg, dju­pa da­lar och långa ra­der av vin­ran­kor vid små vin­hus, of­tast fa­mil­jeäg­da, av­lö­ser varand­ra. Att vin­ran­kor­na plan­te­rats i de bran­ta slutt­ning­ar­na har dock en be­tyd­ligt mer prak­tisk än fi­lo­so­fisk or­sak. Me­dan and­ra grö­dor trivs bätt­re i ler­jor­den ne­re i da­len är det i stort sett ba­ra dru­vor som fro­das i den kar­ga, ste­ni­ga jor­den hög­re upp.

Just här har man hit­tat be­vis för att vindru­vor od­la­des och för­äd­la­des till vin re­dan un­der ro­mar­ti­den, och i fle­ra om­gång­ar har Ste­i­er­marks vin­pro­duk­tion va­rit av högs­ta eko­no­mis­ka vär­de. Först en sväng un­der me­del­ti­den och nu se­nast i bör­jan av 1800-talet, då 35 000 hek­tar stod plan­te­ra­de med vin. När vin­lus och and­ra sjuk­do­mar slog till i slu­tet av år­hund­ra­det mins­ka­de are­a­len dras­tiskt, och nu­me­ra är det 4 240 hek­tar som är plan­te­ra­de med vin­ran­kor, fram­för allt i de ste­ni­ga bran­ta slutt­ning­ar som vi­sat sig ge all­ra bäst

re­sul­tat. Fak­tum är att över hälf­ten av Ste­i­er­marks vin­går­dar har en lut­ning på mer än 15 gra­der.

De fles­ta av om­rå­dets vin­går­dar är allt­så fa­mil­jeäg­da, och snitt­stor­le­ken är blott på knappt en och en halv hek­tar. Här har fo­kus le­gat på kva­li­tet istäl­let för kvan­ti­tet, och till ab­so­lut störs­ta de­len är det vi­ta vi­ner som till­ver­kas. Myc­ket av vi­net går aldrig på ex­port, ut­an säljs lo­kalt på ”Bu­schen­schank”, ett slags vin­träd­går­dar som kej­sar Jo­sef II eta­ble­ra­de i slu­tet av 1700-talet. Här har var­je fa­milj rätt att säl­ja si­na eg­na pro­duk­ter di­rekt till kun­der­na; vin, ost, char­ku­te­ri­er, mar­me­la­der, pumpakärn­ol­ja – ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser­na.

Sam­ti­digt som des­sa pit­to­res­ka in­slag gör sitt till idyl­len är det ex­port­mark­na­den som hål­ler folk på tår­na – och kva­li­te­ten på topp. I Südste­i­er­mark finns de fles­ta av Ste­i­er­marks få pro­du­cen­ter som sat­sar på ex­port. Som duk­ti­ga fa­mil­jen Satt­ler på sitt Satt­ler­hof, och fa­mil­jen Te­ment (som även säl­jer si­na vi­ner i Sve­ri­ge) med sitt mo­der­na vi­ne­ri högst uppe på en kul­le med ut­sikt över bå­de vin­går­den Zi­eregg och den slo­vens­ka grän­sen.

Vitt vin är Südste­i­er­marks sig­num, och kva­li­te­ten lig­ger i goda fall i världs­top­pen. Man­fred Te­ment, med sö­ner­na Ar­min och Stefan, gör en mängd oli­ka vi­ner av sau­vig­non blanc, welschri­es­ling, weiss­bur­gun­der och mo­ril­lon, som är Ste­i­er­marks eget namn på char­don­nay. Vin­gårds­be­teck­na­de ”cru”-lä­gen sät­ter sin prä­gel på vis­sa av vi­ner­na, lik­som fat­lag­ring av vis­sa av mo­ril­lon- och sau­vig­non blanc-vi­ner­na. De sist­nämn­da får helt egen­sin­nig ka­rak­tär, ibland lik­nan­de en aning­en fruk­ti­ga­re va­ri­ant av vit Bor­deaux. Te­ment har även vin­pro­duk­tion på and­ra si­dan slo­vens­ka grän­sen, i vin­går­den Ci­ringa nä­ra sta­den Mari­bor.

Att re­sa längs Südste­i­rische We­instraße, del­vis längs den slo­vens­ka grän­sen, är en mäk­tig upp­le­vel­se. Sit­ter man dess­utom ba­kom rat­ten är det in­te dumt alls att även den ojäs­ta druv­mus­ten sma­kar gott och säljs bå­de av vi­ne­ri­er och på Bu­schen­schank. Till den är det ny­ros­ta­de, här­ligt dof­tan­de kas­tan­jer som blir den ul­ti­ma­ta lo­ka­la smak­kom­bi­na­tio­nen.

På be­sök hos Han­nes Sa­bat­hi är det där­e­mot vin som gäl­ler – och vi­net ska an­das bå­de ka­rak­tär och ur­sprung. Sa­bat­hi har all­tid haft ett fi­lo­so­fiskt in­slag i vin­mak­ning­en, långt in­nan be­grepp som ”na­tur­vin” blev po­pu­lä­ra. Han var ung när hans för­äld­rar över­lät fa­mil­jens vin­gård till ho­nom re­dan 2005. Han gick snabbt från det tra­di­tio­nel­la vin­ma­kan­det, som för­äl­dra­ge­ne­ra­tio­nen stått för, till att ex­pe­ri­men­te­ra med så­väl mo­der­na som myc­ket gam­mal­dags me­to­der.

Ti­digt pro­va­de han sig fram med oli­ka fat­stor­le­kar och ek­ty­per, men fram­för allt är det jord­må­nen han brin­ner för. Han be­skri­ver själv hur han äls­kar att lå­ta dess ka­rak­tär ge­nom­ly­sa vi­net, sam­ti­digt som druvsor­ten får kom­ma i and­ra hand. Ef­ter ett par år av re­flek­tion, då vin­ma­kan­det pa­u­sa­des nå­got, är han nu till­ba­ka full av ener­gi med fle­ra nya vi­ner, bland an­nat tre vin­gårds­vi­ner, ett av sau­vig­non blanc och två av mo­ril­lon. Ett av dem, från Ri­ed Kra­nach­berg, får han ba­ra fram vid rik­tigt gynn­sam­ma år. Nu är det år­gång 2015 som är ak­tu­ell, och se­nas­te år­gång­en var 2007.

Det­ta är vi­ner som osar av sten, mi­ne­ral och frisk sy­ra, och som i mitt tyc­ke hör till landets mest in­tres­san­ta. Pro­var man de för­sik­tigt fat­lag­ra­de sau­vig­non blanc-vi­ner­na är de helt klart i världsklass och kan ser­ve­ras till det mesta av fisk, skal­djur, ost och tilla­ga­de grön­sa­ker.

Helt nytt är ock­så Sa­bat­his sau­vig­non blanc-vin jäst i am­fo­ra. År­gång­en är 2013 och vi­net har fått jä­sa i am­fo­ra med skal och li­te stjäl­kar un­der åt­ta må­na­der in­nan ett och ett

” Själv hop­pas jag på att en la­gom stor del av res­ten av vin­värl­den hit­tar hit.”

halvt års lag­ring i sto­ra, gam­la ek­lig­ga­re ta­git vid. Mus­ka­tel­ler Na­tu­ral är ett an­nat ex­pe­ri­mentvin, med en må­nads jäs­ning på skal och lag­ring i sto­ra gam­la fat. Bå­da des­sa vi­ner är ofil­tre­ra­de och osvav­la­de, smak­ri­ka med druv­ska­lens tan­ni­ner som spän­nan­de till­skott i karaktären. Häf­ti­ga sma­kupp­le­vel­ser helt rätt i ti­den.

An­nars kan det lätt upp­fat­tas som att ti­den stått stil­la i den­na ös­ter­ri­kis­ka dol­dis­re­gi­on, in­te minst en sol­stänkt men slö, ti­dig höst­dag som den­na in­nan skör­den kom­mit igång. Snart ska dock ber­gen bli mer väl­be­sök­ta, då det är dags att ploc­ka in de full­mog­na dru­vor­na som ska få jä­sa till vin i fa­mil­je­går­dar­nas små vi­ne­ri­er. Se­dan är det åter­i­gen dags för vin­ma­kar­na i Südste­i­er­mark att vi­sa vad de går för. Skapa si­na vi­ta vi­ner i världsklass och se­dan ser­ve­ra dem – väl kyl­da i im­mi­ga glas. Och själv hop­pas jag på att en la­gom stor del av res­ten av vin­värl­den hit­tar hit. •

Ovan: Lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter avnjuts bäst på en Bu­schen­schank. Höger: Fa­mil­jen Te­ments vi­ner hit­tar du i Sve­ri­ge.

De bran­ta vin­går­dar­na bju­der in till kon­di­tions­krä­van­de pro­me­na­der.

Re­dan i unga år fick Han­nes Sa­bat­hi ta över fa­mil­jens vin­gård.

Han­nes Sa­bat­his vi­ner är präg­la­de av jord­mån och växt­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.