MÅNADENS GOURMET

Sa­o­ri Ichi­ha­ra ut­sågs till Årets Kock när landets första Stel­la­ga­la hölls på Gon­do­len i Stock­holm. Som en av krö­gar­na ba­kom Ichi har hon nu ta­git ste­get ut i ramp­lju­set.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 2 - Text: TO­VE OS­KARS­SON HENC­KEL Fo­to: SU­SAN­NE WAL­STRÖM

Ja­pans­kan Sa­o­ri Ichi­ha­ra gick från Shi­bu­mi till köks­chef på om­ta­la­de Sö­der­kro­gen Ichi i Stock­holm.

Sa­o­ri Ichi­ha­ra kom till Sve­ri­ge för snart fem år se­dan och ar­be­ta­de då på Berns Bist­ro. Hon var se­dan med och star­ta­de Shi­bu­mi till­sam­mans med Say­an Isaks­son, fort­sat­te till Oax­en och har även haft en hel del po­pups. Till­sam­mans med Kim och Jesper Kvar­ne­fält öpp­na­de hon i hös­tas Ichi.

– Det är en su­per­här­lig käns­la att vin­na. Jag har va­rit helt fo­ku­se­rat på Ichi och ha­de näs­tan glömt bort att ga­lan var just i kväll. Men jag kom hit och vann.

Sa­o­ri väx­te upp i Kyo­to och ar­be­ta­de en tid som kock i sitt hem­land, men tyck­te att det var svårt att va­ra kvin­na i ja­pans­ka krog­kök.

– Ja, det var lät­ta­re att kom­ma in i Sve­ri­ge, men jag hop­pas att det är bätt­re för kvinn­li­ga koc­kar i Ja­pan nu – ef­ter fem år.

Ichi har fått väl­digt fin kri­tik i media. Vil­ket mat vill ni ser­ve­ra?

– Jag väx­te upp i Ja­pan men har va­rit många år i Sve­ri­ge. Vi vill blan­da det svens­ka kö­ket med min er­fa­ren­het som kock och mi­na upp­le­vel­ser med fa­mil­jen och Kyo­to.

– Vi job­bar in­te med de mest ex­klu­si­va rå­va­ror­na men läg­ger istäl­let ner myc­ket tid på att kun­na ge gäs­ter­na gast­ro­no­misk njut­ning till läg­re pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.