ÄVENTYRLIG ELE­GANS

Gourmet - - NYTT -

Stu­re­plans­grup­pen i Stock­holm öpp­nar krog i Va­sas­tan. Många såg med sorg hur den tju­si­ga tju­go­tal­sin­te­ri­ö­ren från Metro­pol Pa­lais stod out­nytt­jad ef­ter fack­pamps­skan­da­ler­na kring Kom­mu­nals fas­tig­het på Svea­vä­gen 77. Nu är det änt­li­gen dags för ett för­hopp­nings­vis nå­got mind­re spek­ta­ku­lärt ita­li­enskt även­tyr i sam­ma lo­ka­ler. L’Av­ven­tu­ra är häm­tat från An­to­ni­o­nis klas­sis­ka film­dra­ma med sam­ma namn. Bi­o­graf­sa­long­en med sex me­ter till tak och i all sin stra­ma klas­si­cis­tis­ka prakt har smyc­kats med två enor­ma oliv­träd och ge­ne­röst run­da­de rö­da sam­mets­sof­for.

Sce­nen och or­kes­ter­di­ket har för­vand­lats till öp­pet kök där krö­ga­ren Karl Ljung styr ac­kom­pan­je­rad av köks­che­fen Jens Bergs­trand och köks­mäs­ta­ren Lau­ra Ma­ri­no.

Menyn är för­stås ita­li­enskt fär­gad, fast med mind­re be­to­ning på mor­morsre­cept och mer av ele­gan­ta kro­gar i New York. Tänk Car­bo­ne på Man­hat­tan, nå­got som syns i rät­ter som Spi­cy Vod­ka Fu­sil­lo­ne. Över de 110 sit­tan­de gäs­ter­na styr världs­va­na kap­ten­sky­pa­re smyc­ka­de i vin­rö­da ka­va­jer.

– Vi vill skapa en varm at­mo­sfär. Från Hil­len­bergs har jag ta­git med mig idén kring run­da och ova­la bord. Att gå på kro­gen är ju att um­gås med dem man kom­mer dit med – an­ting­en man gör af­fä­rer el­ler går på dejt, sä­ger Karl Ljung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.