Mat i me­ga­for­mat

Gourmet - - NYTT -

FICO Eataly World i Bo­log­na är en ny­ska­pad gi­gan­tisk te­ma­park för foodi­es från he­la värl­den. Mix­en av bu­ti­ker, mat­stäl­len och mat­labb av­slö­jar att det är Ea­ta­lys grun­da­re Oscar Fa­ri­net­ti som även göm­mer sig ba­kom Fico. Stor­le­ken och in­ne­hål­let – tänk 2 000 od­la­re, 200 djur och ett gigantiskt nö­jes­fält för mat, dryck och ut­bild­ning för­de­lat på tio hek­tar – är så enorm att det går ett li­tet tåg runt he­la om­rå­det i ut­kan­ten av den an­ri­ka mat­sta­den Bo­log­na. För den spor­ti­ge sam­ar­be­tar Fico med ita­lo-svens­ke Sal­va­to­re Gri­mal­di och hans cy­kel­team ba­kom Bi­an­chi.

Fico är li­ka myc­ket en hyll­ning till det små­ska­li­ga ita­li­ens­ka mat­hant­ver­ket som det är en stor­ska­lig sats­ning på en ny ita­li­ensk tu­rist­attrak­tion. Och var är då bätt­re att för­kov­ra sig än i Emi­lia Ro­mag­na, det­ta läck­ra land­skap grun­dat på en mång­fald av uråld­ri­ga matt­ra­di­tio­ner och sam­ti­da in­no­va­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.