BEL­LA PÅ ÖS­TER­LEN

För­ra som­ma­ren öpp­na­de Isa­bel­la Mor­ro­ne ita­li­ens­ka La Boc­ca i hu­vud­sta­den. Se­dan dess har hon bytt livs­stil – och hit­tat hem till sig själv och sin mat­lag­ning i Skå­ne.

Gourmet - - SOMMARGUIDE -

NÄR LI­VET I hu­vud­sta­dens krog­kök blev bå­de för en­for­migt och över­fullt av krav val­de Isa­bel­la Mor­ro­ne att hop­pa av kökscir­ku­sen. I hös­tas flyt­ta­de hon och ma­ken till Ös­ter­len för att kom­ma när­ma­re bå­de sig själ­va, na­tu­ren och häst­li­vet. Men mat­la­gan­det är än­då ett mås­te för den ita­li­enskät­ta­de Isa­bel­la.

Strax fö­re påsk öpp­na­de hon Bel­la på Ös­ter­len med 26 plat­ser un­der den skåns­ka him­len. Här på Östan­gård ut­an­för Skil­linge, en kvart från sin egen nyköp­ta skå­ne­länga, ar­ren­de­rar hon re­stau­rang­en som även er­bju­der bed & bre­ak­fast med sju rum.

– Det här är det bäs­ta jag har gjort. Man le­ver sitt liv och tän­ker att det in­te finns and­ra al­ter­na­tiv. Där­för var det kul att gö­ra nå­got ra­di­kalt an­norlun­da. Vi har ju hel­ler ing­en an­knyt­ning el­ler släk­ting­ar här­ne­re, sä­ger Isa­bel­la Mor­ro­ne.

Hur får man bord hos Bel­la på Ös­ter­len?

– Vi har ett bok­nings­sy­stem, men det gäl­ler att va­ra på. Det har fak­tiskt va­rit fullt varen­da helg se­dan vi öpp­na­de. I som­mar blir det ons­da­gar till lör­da­gar fram till mit­ten av au­gusti. Det är svårt att kom­ma till en ny plats och ve­ta hur allt ska fun­ge­ra, men re­dan un­der snö­stor­men i pås­kas ha­de vi över­bo­kat. Folk kom gå­en­de över åk­rar­na. Helt sjukt, sä­ger Isa­bel­la Mor­ro­ne.

Publi­ken kom­mer från he­la söd­ra Sve- ri­ge, med inslag från and­ra si­dan sun­det. I som­mar vän­tar hon sig många som­mar­bo­en­de på Ös­ter­len.

– Många stock­hol­ma­re som bor i Skil­linge här i när­he­ten kom­mer och äter hos oss. Men det är vik­tigt att lo­kal­be­folk­ning­en ock­så hit­tar hit.

Har du en fast meny el­ler à la car­te?

– Det är fy­ra rät­ter som gäl­ler, sam­ma meny för al­la gäs­ter. Jag an­vän­der mest lo­ka­la pro­du­cen­ter blan­dat med ita­li­ens­ka rå­va­ror. Vi in­le­der med chark och fri­te­rad deg från Emi­lia-Ro­mag­na till­sam­mans med ett glas pro­sec­co. Ett trev­ligt sätt att bör­ja kväl­len. Där­ef­ter är det all­tid en pas­ta, och myc­ket ve­ge­ta­riskt.

Vad är din upp­gift?

– All­ti­al­lo. Jag la­gar mat, står i dis­ken, kör ser­vice. Men själv­klart är jag fram­för allt i kö­ket om kväl­lar­na. För mig har det va­rit vik­tigt att hit­ta en lugn och trygg plats för att ock­så hit­ta trygg­het i min mat­lag­ning. Här på Ös­ter­len kan jag slapp­na av och gö­ra det jag själv tyc­ker om, ut­an att kän­na mig osä­ker på vad folk ska tyc­ka. Det mår jag bra av.

– På al­la kro­gar som jag har ar­be­tat på ti­di­ga­re har det kret­sat så myc­ket kring vad ägar­na vill. Många koc­kar gör vad som för­vän­tas av dem, istäl­let för att lyss­na på sig själ­va.

Bel­la på Ös­ter­len hål­ler som­maröp­pet fram till 14 sep­tem­ber.

In­gre­di­en­ser från lo­ka­la skåns­ka le­ve­ran­tö­rer och ita­li­ens­ka sma­ki­ko­ner är vad som mö­ter gäs­ter­na hos Bel­la på Ös­ter­len, när­ma­re ex­akt på Östan­gård ut­an­för fis­ke­byn Skil­linge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.