TAS­TE­CE­LEB­RA­TION RE­SI­DENCE

Isabel Brum­mer flyt­ta­de till Hol­land från Skå­ne, men dröm­men om en kok­bok och mat­lag­ning­en för­de hen­ne till­ba­ka. Nu har Isabel och ma­ken Joost ter Wa­ar­be­ek flyt­tat in i Jäg­mäs­tar­bo­sta­den på Ös­ter­len, där de dri­ver en ve­gansk krog och en mö­tes­plats för foo

Gourmet - - SVERIGEGUIDEN -

JÄG­MÄS­TAR­BO­STA­DEN ÄR ett char­migt sten­hus på Ös­ter­len som ti­di­ga­re in­hys­te ett bed & bre­ak­fast. Hu­set är re­no­ve­rat och på gårds­ho­tel­let ser­ve­ras gäs­ter­na en här­lig fru­kost be­stå­en­de av pann­ka­kor, bröd, yog­hurt och bär. Allt är tilla­gat för den mo­der­na foodi­en – ve­ganskt och bröd med el­ler ut­an glu­ten. Krö­gar­na bakom sats­ning­en är Isabel Brum­mer och Joost ter Wa­ar­be­ek. Ef­ter­nam­net Brum­mer kling­ar be­kant för många hos många skå­ning­ar, ef­tersom hen­nes pap­pa Lennart Brum­mer fram­gångs­rikt drev kro­gen där Da­ni­el Ber­lin idag hu­se­rar.

– Jag är upp­vux­en i re­stau­rang­kö­ket och har sett hur hårt mi­na för­äld­rar job­ba­de, sä­ger Isabel. Jag be­stäm­de mig där­för för att ald­rig ge mig in i re­stau­rang­bran­schen.

Istäl­let ar­be­ta­de Isabel med event, träf­fa­de ma­ken Joost från Hol­land och flyt­ta­de till Haar­lem. Där har de till­sam­mans dri­vit ett event­bo­lag men ock­så över­satt fle­ra kok­böc­ker till hol­länds­ka, se­nast Bul­lar av Da­ni­el Lin­de­berg och Man­del­manns köks­bok.

För tre år se­dan blev Lennart svårt sjuk, och Isabel åter­vän­de allt of­ta­re till Sve­ri­ge.

– Jag har all­tid stått väl­digt nä­ra min pap­pa, och även om jag in­te ve­lat ar­be­ta med mat har jag all­tid tyckt om att la­ga mat och va­ra i kö­ket, sä­ger Isabel.

– När han dog hit­ta­de jag nio flytt­lå­dor med re­cept och ma­te­ri­al som han spa­rat för att gö­ra en kok­bok.

Isabel be­stäm­de sig för att för­sö­ka ge ut sin pap­pas kok­bok, men hon möt­te mot­stånd bland om­giv­ning­en.

– De sa ”Ge upp, du får in­te gö­ra nå­gon kok­bok. Du är in­te känd”, be­rät­tar Isabel, som ge­nast såg det som en ut­ma­ning.

Till­sam­mans med Joost tog hon be­slu­tet att by­ta kar­riär, bör­ja ar­be­ta med mat och star­ta­de blog­gen Tas­te­ce­leb­ra­tion. Blog­gen var ett sö­kan­de som till sist led­de hen­ne in på ve­go­mat. Isabel vill helst in­te läg­ga för myc­ket fo­kus på or­det ve­go, då hon in­sett att ve­go-rö­rel­sen lätt drar till sig ide­a­lis­ter.

– Jag vill in­te se mat­lag­ning­en som nå­gon re­li­gi­on. Vi vill in­te sä­ga hur folk ska äta, vi sä­ger in­te att vi är ve­ga­ner el­ler ve­ga­ner, vi vill ba­ra upp­ly­sa om de in­gre­di­en­ser vi in­te an­vän­der. Vi har fo­kus på grönt, helt en­kelt.

Idag är Isabel till­ba­ka i Jäg­mäs­tar­bo­sta­den, i när­he­ten av Christi­ne­hofs slott, där hon fak­tiskt bod­de en pe­ri­od som li­ten. Mam­ma, sys­kon och sys­kon­barn bor på någ­ra kilo­me­ters av­stånd. Som köks­chef hit­tar vi Si­mon Pal­mqvist och på tall­ri­ken kan vi bland an­nat ser­ve­ras söt­po­ta­tis med mu­ha­ma­ra och ko­ri­an­der el­ler ba­kad skoc­ka med per­sil­je­puré, pick­la­de se­naps­frön, kna­per­stekt tem­peh och rostad vit­löks­ol­ja.

Re­stau­rang­en är dock en­dast en del av Tas­te­ce­leb­ra­tion Re­si­dence. Här finns ett kafé för den som vill sit­ta och job­ba. Isabel pla­ne­rar att ar­ran­ge­ra mat­lag­nings­kur­ser, och den som vill in­spi­re­ras av kok­böc­ker hit­tar här ett li­tet bib­li­o­tek. Vill du gö­ra din egen kok­bok hjäl­per Isabel och Joost gär­na till med prak­tis­ka de­tal­jer som fo­to­gra­fe­ring, rek­vi­si­ta och ljus­sätt­ning.

Isabel och Joost har fort­fa­ran­de kvar sin lä­gen­het och kon­tor i Haar­lem, men just nu är Jäg­mäs­tar­bo­sta­den de­ras fas­ta plats.

– Det här är en na­tur­lig för­läng­ning av Isa­bels blogg, sä­ger Joost, och Isabel fort­sät­ter:

– Vi föl­jer vårt hjär­ta, och för­hopp­nings­vis kom­mer jag snart att kun­na pub­li­ce­ra min pap­pas bok.

Isabel och Joost vid ny­re­no­ve­ra­de Jäg­mäs­tar­bo­sta­den. Här bod­de Isabel som li­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.