GU­LA HÖNAN & TUPPEN

Gu­la Hönan på Got­land har ett av lan­dets go­das­te grön­saks­land. Då tän­ker vi in­te ba­ra på rå­va­ror­na ut­an även på hur de tilla­gas. Fa­mil­jen Qwi­berg/En­der­borg som dri­ver Gu­la Hönan har även den enkla­re kro­gen Kap­ten Grogg ne­re vid ham­nen, och i år har de äve

Gourmet - - SVERIGEGUIDEN -

DET RO­MAN­TISKT GU­LA pen­sio­na­tet med vi­ta knu­tar är från se­kel­skif­tet. Här väl­kom­nas gäs­ter­na av ny­fik­na hö­nor. I den sto­ra prun­kan­de träd­går­den väx­er allt från la­ven­del och ro­sor till krydd­tim­jan, kyn­del och aro­ni­a­bär som an­vänds i ef­ter­rät­ter och ge­lé. In­till pen­sio­na­tet finns ock­så ett stort grön­saks­land med god­sa­ker som svart­kål, tolv sor­ters to­ma­ter, kro­närt­skoc­kor och bö­nor av oli­ka slag samt en li­ten gårds­bu­tik, en char­mig obe­man­nad så­dan där du tar vad du vill ha och läg­ger peng­ar­na i en li­ten burk. Här märks ock­så krö­ga­ren Marc En­der­borgs kär­lek till för chi­li i form av het chi­lisås och salt med sting. På Gu­la Hönan är det mam­ma Ti­na-Ma­rie som an­sva­rar för träd­går­den, so­nen Marc le­der kö­ket, och syst­rar­na Jo­se­fi­ne och Unn samt pap­pa Ron­ny ar­be­tar med allt från ad­mi­nist­ra­tion till re­cep­tion och mark­nads­fö­ring.

Pen­sio­na­tet är ett an­rikt gäst­gi­ve­ri med 27 oli­ka rum, klas­sis­ka i hu­vud­bygg­na­den, enkla­re i läng­or på går­den och fem gu­la stu­gor från 1950-ta­let. Fa­mil­jen är in­ne på sin åt­ton­de sä­song och träd­gårds­lan­det på sin fem­te. Fa­mil­jens sto­ra nyhet är dock Tuppen in­nan­för ring­mu­rar­na i Vis­by. Adres­sen är Adels­ga­tan 38. Lo­ka­len från sent 1700-tal var ti­di­ga­re ett ba­ge­ri och har den där got­länds­ka, ru­sti­ka char­men. På Tuppen är det Jo­se­fi­ne och Marc som har det störs­ta an­sva­ret.

– Vi äls­kar krö­gan­det, be­rät­tar Jo­se­fi­ne. När den här lo­ka­len dök upp kän­des det som hem­ma med en gång.

Re­stau­rang­en har cir­ka 60 plat­ser, en bar och lum­mig bak­gård som har öp­pet på som­ma­ren. Menyn är upp­de­lad i fy­ra oli­ka tre­rät­ter­spa­ket där man kan väl­ja att äta al­la tre rät­ter­na el­ler à la car­te. Meny­er­na har te­mat sjön, kött, grönt och en klas­si­ker.

– Tuppen är li­te av en kvar­terskrog, och vi har ta­git med oss re­spek­ten för rå­va­ror men job­bar med li­te ru­sti­ka­re mat­lag­ning än på Gu­la Hönan, sä­ger Jo­se­fi­ne, som vur­mar li­te ex­tra för al­ko­hol­fria dryc­ker.

– Ja, vi ska pro­du­ce­ra så myc­ket av dryc­ker­na själ­va som möj­ligt. Al­ko­hol­fritt lig­ger mig varmt om hjär­tat.

Gu­la Hönan ser­ve­rar av­smak­nings­me­ny som ti­di­ga­re år, och på Ve­ran­dan är det sy­da­me­ri­kansk-asi­a­tisk fu­sion som gäl­ler. Öp­pet från mid­som­mar till 18 au­gusti sju da­gar i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.