NYTT OCH HETT

Gourmet - - INNEHÅLL NR 6 -

Böc­ker, kro­göpp­ning­ar och an­nat mat­nyt­tigt.

Ser vi en ny trend i var­dan­de? Le Nom på Roslags­ga­tan var en av de Stock­holmskro­gar som mest kon­se­kvent sat­sa­de på en helt grön me­ny av mel­lan­rät­ter när de öpp­na­de i De­vil­les lo­ka­ler för tre år se­dan. Men köks­che­fen Andre­as Jo­hans­son och hans team av de­lä­ga­re trött­na­de på det ve­go-eko­lo­gis­ka och de vit­kak­la­de väg­gar­na. Det var dags att sad­la om. Och det till ett sy­da­me­ri­kanskt kök med smak för ta­pas på kött, skal­djur och grön­sa­ker, an­rät­ta­de på det sätt som krog­nam­net an­ty­der: Las Bra­sas. He­la lo­ka­len har klätts i höst­do­va ny­an­ser av grönt och myc­ket mörkt trä. Las Bra­sas känns in­sut­ten fak­tiskt ba­ra ef­ter någ­ra vec­kors öpp­ning. Men även om Pe­ru sägs va­ra en av in­flu­en­ser­na, med sitt li­ka syr­li­ga som star­ka kök, har ägar­na även lång er­fa­ren­het av den ibe­ris­ka halvön i och med grann­kro­gen Bar Nom­b­re på Odeng­a­tan. Rät­ter­na är små muns­bi­tar som ce­viche på torsk med kam­muss­la, ton­fisk, rostad majs och chi­li, men ock­så ett nord-syd­ligt mö­te i en que­sa­dil­la med kan­ta­rel­ler, tryf­fel och ta­leg­gio. Vi vän­tar med spän­ning på hur svårt det kom­mer att bli för Las Bra­sas att hål­la fing­rar­na bor­ta från fin­kö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.