NYA STJÄR­NOR

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: BRUCE PALLING, LON­DON

Gui­de Miche­lin UK har än­nu en gång und­gått att ge tre stjär­nor till The Led­bu­ry och

L’En­clu­me. Vi får nöja oss med att två av Lon­dons i öv­rigt bäs­ta re­stau­rang­er fick var sin stjär­na. Ol­lie Dab­bous kom till Hi­de med en­stjär­ni­ga kro­gar i ba­ga­get. Hi­de ägs av en väl­bär­gad ryss, som ock­så dri­ver He­do­nism, Lon­dons fi­nas­te vin­bu­tik just nu, i May­fair. Hur som helst, Hi­de är in­te ett stäl­le för oli­gar­ker. In­red­ning­en är skan­di­na­viskt en­kel ut­an bords­du­kar med per­si­en­ner som på­min­ner om halvt knäck­ta ägg­skal. Ma­ten kan man, trots det­ta, knap­past kal­la en­kel – väl in­lagd lax ser­ve­ras i gräd­de med ka­vi­ar och dill, el­ler en bit rostad an­ka med ta­ma­ril­lo-con­fit och si­do­rät­ter som uma­mistinn asi­a­tisk sop­pa plus en väl­fylld dim sum med anklår. Det här är en ly­san­de bland­ning av enk­la, in­ten­si­va smaker. Då vin kan be­stäl­las di­rekt från He­do­nism – till ett mo­dest prispåslag – kan re­stau­rang­en pre­sen­te­ra värl­dens bäs­ta vin­lis­ta. Ikoyi, som lig­ger un­dan­gömd sö­der om Pic­ca­dil­ly Cir­cus, är tek­niskt sett en ni­ge­ri­ansk re­stau­rang med in­gre­di­en­ser som hyl­lar det ni­ge­ri­ans­ka kö­ket. I verk­lig­he­ten är det­ta dock ett spän­nan­de avant­gar­dis­tiskt eta­blis­se­mang i Lon­don. But­termilk Plan­tain är en sig­na­tur­rätt med tunt skur­na bi­tar av kok­ba­nan dop­pa­de i kärn­mjölk och en mix av oli­ka mjö­ler för det per­fek­ta crun­chet. Ba­nan­bi­tar­na är fri­te­ra­de och kryd­da­de med ett starkt salt med tor­ka­de hal­lon. Emul­sio­nen är gjord på ol­ja som in­fu­se­rats med bränd lök och scotch bon­net-chi­li. Makrill- och sankt­pers­fisk­rät­ten är lätt so­tad och ser­ve­ras med en ka­ka av ros­ta­de fisk­ben, som kom­bi­ne­ras med rökt kol­ja, pep­par­korn och kryddor som bang­ab­lad och stjär­na­nis i en bas av palm­nöts­sop­pa. Kryd­dor­na an­vänds ef­ter­tänk­samt och ger en till­freds­stäl­lan­de käns­la i mun­nen ut­an att över­väl­di­ga smaklö­kar­na. St Le­o­nards lig­ger på en li­ten ga­ta i Sho­re­dit­ch som en gång in­ne­höll bu­ti­ker med vik­to­ri­ans­ka möb­ler men som nu at­tra­he­rar hip­pa re­klam­by­rå­er. Re­stau­rang­en är in­redd i chic la­ger­stil med in­du­stri­lam­por häng­an­de från ta­ket. Ma­ten är dä­re­mot pro­vo­ka­tivt upp­fin­nings­rik. För­rät­ter­na in­klu­de­rar ost­ron på tre oli­ka vis – na­tur­li­ga, top­pa­de el­ler flam­be­ra­de med gris­fett till­sam­mans med en sås av hav­torn, ing­e­fä­ra, spis­kum­min och scha­lot­ten­lök som se­dan pud­rats med fläsk­svål. En an­nan rätt är röd­be­ta, man­del, svart vit­lök och färskost – en ex­cep­tio­nell, uma­mistinn upp­le­vel­se, vil­ket i och för sig in­te var över­ras­kan­de då den täck­tes av en puré gjord av lag­rad ja­pansk vi­nä­ger, vit so­ja, ci­tronsaft och ofil­tre­rad raps­ol­ja från en gård i Es­sex. Re­stau­rang­en är ock­så känd för si­na rev­bens­spjäll av nöt­kött som tilla­gas på en öp­pen grill. Att St Le­o­nards va­rit full­bo­kad se­dan dag ett kom­mer in­te som nå­gon över­rask­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.