Go­da gran­nar

Gourmet - - NYTT -

Nam­net är in­te dumt. Fy­ra bok­stä­ver att min­nas – tänk No­ma, tänk No­bu. Men nu ta­lar vi Na­bo, gran­ne på nors­ka, dans­ka och forn­svens­ka. I en lång­smal hörn­lo­kal vid Teg­nérlun­den i Stock­holm, som ti­di­ga­re rymt åt­ta små kon­tor, har Andre­as Hö­istad och kol­le­gor­na gjort sig re­do i snart ett år. Nu är re­sul­ta­tet här: en kvar­terskrog som vill va­ra den där go­da gran­nen där man kan slin­ka in, bå­de för ett vän­ligt glas vin och en vär­man­de mid­dag. I den långa, väl­kom­nan­de vin­ba­ren van­kas bland an­nat ett 30-tal va­ri­an­ter på glas, bå­de he­la och hal­va.

Mat­mäs­sigt an­sva­rar köks­che­fen Pa­trik Svensson, med ett för­flu­tet på bland an­nat Stu­re­hof, Lu­zet­te och Eds­bac­ka krog.

– Pre­cis som nam­net an­ty­der lu­tar vi oss mot vå­ra gran­nar, de nor­dis­ka och bal­tis­ka kö­ken. Dä­re­mot an­vän­der vi tillag­nings­tek­ni­ker och krydd­sätt­ning­ar från he­la värl­den. Jag skul­le sä­ga att en ty­pisk rätt från vår à la car­te är en svensk vildand med får­tic­ka och kan­ta­rel­ler från Värm­land med svar­ta vin­bär. Vi vill va­ra väl­digt fo­ku­se­ra­de på en­kel­he­ten, kom­bi­ne­rad med de bäs­ta rå­va­ror­na, sä­ger Pa­trik Svensson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.