DA­VID ÄR ÅRETS KOCK

Gourmet - - NYTT -

Fi­na­len av Årets Kock ge­nom­gick i år en stör­re för­änd­ring där fi­na­lis­ter­na täv­la­de i tio del­mo­ment. Bland an­nat skul­le de i bäs­ta Koc­kar­nas kamp-an­da slå en ma­jon­näs på minst en li­ter ol­ja och ta ut sju styck­de­tal­jer ur ett lamm. Del­ta­gar­na fick ock­så gö­ra te­o­ri­prov och tes­ta­des i rå­va­ru­kän­ne­dom. Täv­ling­en på­gick un­der två tuf­fa da­gar och som vin­na­re stod till slut Da­vid Lun­dqvist på Grand Ho­tel Salt­sjö­ba­den. Grat­tis, sä­ger vi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.